• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.
Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący od 1 lipca 2017 r.

 

 

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gdów od dnia 1 lipca 2013 roku.

Zmiany wprowadzone do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiły przebudowę dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach polegającą głównie na przejęciu obowiązków gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę. Nowy system na terenie Gminy Gdów funkcjonuje od dnia 1 lipca 2013 roku.

Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w gminie Gdów dotyczą wyłącznie właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Ustawa dopuszcza objęcie nowym systemem również właścicieli pozostałych nieruchomości, jednakże z możliwości tej w gminie Gdów nie skorzystano. Właściciele nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy (obiekty handlowe, usługowe, przemysłowe, instytucje, domki letniskowe, na których osoby przebywają tylko czasowo) są zobowiązani do posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, zawartej z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Opłata naliczana jest na podstawie deklaracji złożonej wyłącznie na wzorze uchwalonym przez Radę Gminy Gdów.
Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przy czym za właściciela nieruchomości uważa się również współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Pierwszą deklarację należało złożyć w Urzędzie Gminy Gdów do dnia 31.01.2013 r. W przypadku zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia tego faktu. Każdorazowo, jeżeli nastąpi zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiana sposobu gromadzenia odpadów (selektywnie bądź nieselektywnie), należy złożyć kolejną deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W okresie od 1 lipca 2013 roku do 30 września 2013 roku opłata ustalana była na podstawie metody stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Stawkę opłaty ustalono w kwocie 14,50 zł od osoby w przypadku, gdy odpady były zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. W przypadku, gdy odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty wynosiła 9,50 zł od osoby.

Od 1 października 2013 roku obowiązuje nowa metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. od gospodarstwa domowego oraz nowe stawki opłaty różnicowane w zależności od ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbieranie i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:
1) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 8,00 zł,
2) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 16,00 zł,
3) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 24,00 zł,
4) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego i większego – 32,00 zł.

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbieranie i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:
1) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 16,00 zł,
2) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 32,00 zł,
3) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 48,00 zł,
4) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego i większego – 64,00 zł.

Opłata płatna jest za okresy kwartalne w terminie do końca drugiego miesiąca danego kwartału. Wpłaty należy uiszczać w kasie tutejszego Urzędu lub na rachunek bankowy Gminy Gdów (każdy mieszkaniec, który złożył deklarację otrzymuje indywidualny rachunek do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

• odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
• tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
• obsługi administracyjnej tego systemu.

Odbiór odpadów komunalnych prowadzony jest przez firmę EMPOL Sp. z o.o.  wyłonioną w drodze przetargu.
W zamian za opłatę odbierana jest przypadająca na mieszkańca średnia ilość 60 litrów miesięcznie odpadów komunalnych zmieszanych niezawierających w swoim składzie popiołu powstałego ze spalania węgla kamiennego i odpadów zielonych oraz każda ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie. W ramach ponoszonej opłaty nieruchomości zamieszkałe wyposażane są w plastikowe pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności 120 litrów lub 240 litrów (w zależności od liczby mieszkańców) oraz foliowe worki na odpady zbierane selektywnie takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło, opakowania wielomateriałowe.

Odpady komunalne są odbierane po ich wystawieniu przez właścicieli nieruchomości wzdłuż dróg publicznych, osiedlowych, prywatnych dojazdowych z  częstotliwością:
• zmieszane – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
• selektywnie zebrane do worków – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
• pozostałe rodzaje odpadów selektywnie zebranych w tym niebezpieczne, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej niż dwa razy do roku.

Ponadto, za dodatkową opłatą istnieje możliwość zamówienia dodatkowych usług odbioru odpadów budowlanych, zielonych pochodzących z pielęgnacji zieleni, popiołu czy nadwyżki ponad 60 litrów przypadających na miesiąc na mieszkańca odpadów komunalnych zmieszanych.


Informacje na temat zmian w systemie gospodarowania odpadami można znaleźć również na stronie Ministerstwa Środowiska http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05