Sesja Rady Gminy Gdów z absolutorium dla Wójta Gminy Gdów

Informacje 17 maja 2024

16 maja br. odbyła się II Sesja  Rady Gminy Gdów. Zgromadzeni, po omówieniu przez Wójta  Gminy Gdów Raportu o stanie Gminy Gdów na dzień 31 grudnia 2023 r., i debacie, postanowili jednogłośnie o udzieleniu Wójtowi Gminy Gdów Wotum zaufania.

Radni, po przedstawieniu  przez Wójta Gminy Gdów sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2023 r. wraz z Informacją o stanie mienia Gminy Gdów  ze  sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury, opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2023 r., uchwały Kolegium RIO w sprawie zaopiniowania sprawozdań z wykonania budżetu za 2023 r., i dyskusji jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2023 r.

Zgromadzeni, po przedstawieniu uchwały Kolegium RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gdów odnośnie absolutorium  dla Wójta Gminy Gdów za 2023 r., jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielania absolutorium dla Wójta Gminy Gdów z tytułu wykonania budżetu Gminy Gdów za 2023 r.

Wójt Gminy Gdów, przyjmując gratulacje od Przewodniczącej Rady Dominiki Linczowskiej, złożył podziękowanie za udzielone absolutorium:  

Chciałem serdecznie podziękować całej Radzie za okazane mi zaufanie, dziękuję kierownikom Urzędu i jednostek  którzy wspierali mnie przez cały rok, pani Sekretarz, panu Zastępcy i szczególnie pani Skarbnik, która czuwała nad realizacją budżetu i przygotowywała sprawozdanie finansowe.  

Ponadto, Radni podjęli uchwały dotyczące liczebności komisji stałych Rady Gminy Gdów, uchwały sprawie wyboru Przewodniczących  i Wiceprzewodniczących komisji stałych oraz uchwały w sprawie powołania komisji stałych. W radzie Gminy Gdów będą działać cztery komisje w następującym składzie:

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący- Zbigniew Gumułka
Wiceprzewodniczący- Agnieszka Weszka
Członkowie: Jerzy Badura, Maciej Bednarczyk, Tomasz Skowronek, Zbigniew Włodarczyk, Lucyna Włodarz

Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
Przewodniczący- Józef Obrał
Wiceprzewodniczący- Lucyna Włodarz
Członkowie: Krzysztof Bzdyl, Krzysztof Chyrc, Zbigniew Gumułka, Agnieszka Weszka, Jan Zawała

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący- Zbigniew Włodarczyk
Wiceprzewodniczący- Krzysztof Bzdyl
Członkowie: Jerzy Badura, Zbigniew Gumułka, Marcin Kyrc, Daniel Majka, Józef Obrał

Komisja Infrastruktury Społecznej
Przewodniczący- Maciej Bednarczyk
Wiceprzewodniczący- Krzysztof Chyrc
Członkowie: Marcin Kyrc, Daniel Majka, Tomasz Skowronek, Grzegorz Tabor, Jan Zawała

OBRADY II  SESJI RADY GMINY

 Najnowsze artykuły