Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Gdów

Informacje 17 maja 2024

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) z w o ł u j ę III Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 23 maja 2024 r. tj. czwartek o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze) z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
2.Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
3.Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
4.Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
5.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6.Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Gdów na 2024 r.
8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
9.Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gdów.
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego funkcji zarządcy drogi wojewódzkiej nr 966 dla zadania „Rozbudowa DW 966 Wieliczka – Tymowa odc. 070 km 1+247,68 – 1+986,40 w msc. Bilczyce, Gmina Gdów”.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu.
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Gdów za rok 2023.
16.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.
17.Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
18.Oświadczenia i komunikaty.
19.Zakończenie obrad.        

    

            Przewodnicząca Rady

            Dominika Linczowska   


Najnowsze artykuły