Informacja o realizacji projektu "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.

InformacjeOświata 13 marca 2023

W dniu 28 lutego 2023 r. pomiędzy  Województwem Małopolskim a Gminą Gdów została podpisana umowa powierzenia grantu Grant 1 w ramach Projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Kwota przyznanego dofinansowania  wynosi 75 000,00 PLN. Celem projektu jest umożliwienie przejścia z tradycyjnego, stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania.

Z pozyskanych środków zostaną  zakupione i przekazane do szkół narzędzia do nauki zdalnej m.in. komputery wraz z oprogramowaniem,  monitory i tablice interaktywne oraz projektory multimedialne.

                                                                


Najnowsze artykuły