• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.
Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!
RSS

Aktualności

 • Tuesday, 28 March 2017 r., Informacje

  Planowanie przestrzenne

  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gdów w jego granicach administracyjnych – Obszar B, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Na podstawie art. 17 punkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 poz. 778, tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz 39 ust. 1 w nawiązaniu do art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353, tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXIV/148/2008 Rady Gminy Gdów z dnia 6 marca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gdów w granicach administracyjnych miejscowości Gdów oraz Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy Gdów, z dnia 29 stycznia 2015 r., w sprawie etapowania prac nad sporządzaną zmianą fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gdów w granicach administracyjnych miejscowości Gdów oraz zmiany uchwały Nr XXIV/148/2008 Rady Gminy Gdów z dnia 6 marca 2008 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gdów w granicach administracyjnych miejscowości Gdów,

  ZAWIADAMIAM


  o ponownym (drugim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gdów w jego granicach administracyjnych – Obszar B, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 6 KWIETNIA 2017 r  do 10 MAJA 2017 r, w siedzibie Urzędu Gminy Gdów, Rynek 40, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej urzędu, pod adresem: www.gdow.pl, w zakładce: Planowanie przestrzenne.
  Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 26 KWIETNIA 2017 r, o godzinie 11.00.
  Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gdów z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenie działki nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 MAJA 2017 r (włącznie).


  Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne), tj. korespondencji:
  1) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo
  2) opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

  Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpatrzenia.

  Niniejszym anuluje również rozpatrzenie uwag, które zostały wniesione do wykładanego po raz pierwszy w roku 2014 r  projektu  zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gdów w granicach administracyjnych miejscowości Gdów, z powodu wprowadzonych do niego licznych modyfikacji i korekt.


                                                                 Wójt Gminy Gdów
                                                                  Zbigniew Wojas

   

  Załączniki: Gdów obszar B - projekt planu

  PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANEKS III

  PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY

  PLAN CZ. I

  PLAN CZ. II

  PLAN CZ. III

  PROGNOZA CZ. I

  PROGNOZA CZ. II

  PROGNOZA CZ. III

   

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05