Informacja na temat kontroli szamb i przydomowych oczyszczalni

Informacje 17 marca 2023

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gdów,

informujemy o nowych obowiązkach, które wprowadza nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przypominamy, iż na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnym zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gdów właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób niedopuszczający do ich przepełnienia, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości zużywanej na terenie nieruchomości wody oraz pojemności zbiorników bezodpływowych, jednak nie rzadziej niż:

 • 1. raz na kwartał – w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
 • 2. raz na rok – w przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 • 3. właściciele nieruchomości wyposażonych w instalacje przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z osadników oczyszczalni z częstotliwością zgodną z instrukcją eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

W związku z powyższymi zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jesteśmy zobowiązani do prowadzenia intensywnych kontroli gospodarki wodno-ściekowej, które polegać będą na sprawdzeniu umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczenia opłaty za te usługi. Rada Gminy Gdów określiła sposób udokumentowania wykonania tego obowiązku poprzez okazanie rachunków, faktur, paragonów za usługi wywozu nieczystości ciekłych wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Gdów na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Niedopuszczalne jest, by ścieki komunalne z budynków mieszkalnych były wywożone na grunty rolne.

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gdów:

 • 1. Zakład Gospodarki Komunalnej – Niegowić 90, tel. 12 251 40 95 lub 508 225 490
 • 2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gdowie - Gdów, tel. 12 251 40 10 lub 502 590 393
 • 3. Usługi Asenizacyjne Jerzy Żuławiński - ul. Jagiellońska 27, 32-410 Dobczyce tel. 12 271 21 42
 • 4. Firma Usługowo-Handlowa "DZIUN" Władysław Lupa - Niewiarów 4, tel. 605 695 793
 • 5. Usługi Asenizacyjne Grzegorz Leśniak - ul. Laskowa 40, 32-410 Dobczyce tel. 502 562 243
 • 6.  Firma Transportowo-Usługowa "SPEC-TRANS" Jan Piotrowski - Bilczyce 115, tel. 606 393 039
 • 7.  Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe Jan Palonek Liplas 68, tel. 697 31 31 31
 • 8.  Firma Skunks Piotr Zabdyr, Winiary 83, tel. 798 383 801


Najnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastruktura 04 marca 2024

Prace na drogach gminnych

Informacje 01 marca 2024

75. Sesja Rady Gminy Gdów

InformacjeWydarzeniaSport 04 marca 2024

Spotkanie z Wiceministrem Sportu i Turystyki