• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.
Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gdów od dnia 1 lipca 2013 roku.

Zmiany wprowadzone do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiły przebudowę dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach polegającą głównie na przejęciu obowiązków gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę. Nowym system na terenie Gminy Gdów funkcjonującym od dnia 1 lipca 2013 roku objęto wyłącznie właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Od 1 stycznia 2017 r. Gmina Gdów objęła system gospodarowania odpadami komunalnymi  nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Własciciele pozostałych nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy (obiekty handlowe, usługowe, przemysłowe, instytucje) są zobowiązani do posiadania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zawartej bezpośrednio z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (wykaz firm znajduje się w zakładce Gospodarka Odpadami / Rejestr działalności regulowanej).

 

Nieruchomości zamieszkałe

Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Opłata naliczana jest na podstawie deklaracji złożonej wyłącznie na wzorze uchwalonym przez Radę Gminy Gdów.
Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przy czym za właściciela nieruchomości uważa się również współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Pierwszą deklarację należało złożyć w Urzędzie Gminy Gdów do dnia 31.01.2013 r. W przypadku zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia tego faktu. Każdorazowo, jeżeli nastąpi zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiana sposobu gromadzenia odpadów (selektywnie bądź nieselektywnie), należy złożyć kolejną deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest od gospodarstwa domowego różnicowanego pod względem ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz sposobu gromadzenia odpadów komunalnych.

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:
1) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 12,50 zł,
2) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 25,00 zł,
3) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 37,50 zł,
4) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego i większego – 50,00 zł.

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:
1) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 25,00 zł,
2) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 50,00 zł,
3) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 75,00 zł,
4) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego i większego – 100,00 zł.

Opłata płatna jest za okresy kwartalne w terminie do końca drugiego miesiąca danego kwartału. Wpłaty należy uiszczać w kasie tutejszego Urzędu lub na rachunek bankowy Gminy Gdów (każdy mieszkaniec, który złożył deklarację otrzymuje indywidualny rachunek do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

 

Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (domki letniskowe)

Właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe obowiązani są uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi stanowiąca ryczałt za okres roczny. Opłata naliczana jest na podstawie deklaracji złożonej wyłącznie na wzorze uchwalonym przez Radę Gminy Gdów.

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 100,00 zł.

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób nieselektywny wynosi 200,00 zł.

Na wysokość opłaty nie wpływa okres faktycznego przebywania oraz faktycznego czasu i ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na nieruchomościach o charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym.

Opłata płatna jest do 31 sierpnia 2019 r.

 

Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

• odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
• tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
• obsługi administracyjnej tego systemu,
• edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunlanymi.

Odbiór odpadów komunalnych prowadzony jest przez firmę EMPOL Sp. z o.o.  wyłonioną w drodze przetargu.

Odpady komunalne są odbierane po ich wystawieniu przez właścicieli nieruchomości wzdłuż dróg publicznych, osiedlowych, prywatnych dojazdowych z  częstotliwością:
• zmieszane – co 14 dni
• selektywnie zebrane do worków – co 28 dni,
• odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – nie rzadziej niż dwa razy do roku.

W przypadku zdeklarowanego selektywnego spodobu gromadzenia odpadów komunlanych odbierane są:

• zmieszane odpady komunalne niezawierające w swoim składzie frakcji odpadów podlegających selektywnemu zbieraniu oraz odpadów zielonych i popiołu powstałego ze spalania węgla kamiennego (z nieruchomości zamieszkałych w systemie pojemnikowym, z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w systemie workowym),
• odpady podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania tj.: papier i tektura (worek niebieski), tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale (worek żółty), szkło (worek zielony) oraz odpady ulegające biodegradacji (worek brązowy).

W przypadku zdeklarowanego nieselektywnego spodobu gromadzenia odpadów komunlanych odbierane są:

• zmieszane odpady komunalne niezawierające w swoim składzie frakcji odpadów zielonych i popiołu powstałego ze spalania węgla kamiennego (z nieruchomości zamieszkałych w systemie pojemnikowym, z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w systemie workowym).

Firma odbierająca odpady na czas trwania umowy wyposaża nieruchomości zamieszkałe w plastikowe pojemniki na zmieszane odpady komunalne o pojemności 120 litrów lub 240 litrów (w zależności od liczby mieszkańców) oraz kolorowe foliowe worki na odpady zbierane selektywnie. Natomiast nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wyposażane są w czarne worki na zmieszane odpady komunalne oraz kolorowe foliowe worki na odpady zbierane selektywnie.Informacje na temat zmian w systemie gospodarowania odpadami można znaleźć również na stronie Ministerstwa Środowiska http://naszesmieci.mos.gov.pl/

http://naszesmieci.mos.gov.pl/images/Filmy/Smieci720p-noaudio.mp4

Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący od 1 lipca 2017 r.

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05