"GDÓW.B”- obwieszczenie o możliwości składania wniosku


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GDÓW
o przystąpieniu do sporządzenia punktowych zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gdów w jego granicach administracyjnych - „Obszar. B”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Gdów uchwały Nr LIX/512/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia punktowych zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gdów w jego granicach administracyjnych - „Obszar. B”.

Zmianie punktowej planu miejscowego będą podlegały tereny, zgodnie z załącznikami nr 1-3 do ww. uchwały Rady Gminy Gdów, zaprezentowane poniżej:

            
                             
                

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28  LUTEGO  2023 roku (włącznie):

  •  na piśmie – do Urzędu Gminy w Gdowie, 32-420 Gdów, Rynek 40 lub
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski nie dotyczące wyżej przedstawionych zakresów terytorialnych zmian planu miejscowego, nie będą rozpatrywane, jako nie stanowiące przedmiotu zmiany planu.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.gdow.pl/samorzad/zagospodarowanie-przestrzenne/obwieszczenia-wojta-gminy-gdow/

OBWIESZCZENIE