"Nieznanowice-4” Część A


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GDÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu
fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Nieznanowice - obszar „Nieznanowice-4” Część A,
położonego w Gminie Gdów,
 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. Poz. 1688), art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze  zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XL/291/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmienioną uchwałą Nr LIX/513/2022 Rady Gminy Gdów z dnia 15 grudnia 2022 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Nieznanowice - obszar „Nieznanowice-4” Część A,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem ponownego wyłożenia jest fragment ww. projektu planu, na którym wprowadzono zmiany wynikające z uwzględnienia uwag po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu, polegające na zmianie przeznaczenia terenów produkcji i usług na cele zabudowy mieszkaniowej i usług. Granice terenu stanowiącego przedmiot ponownego wyłożenia przedstawia poniższa grafika. Uwagi dotyczące terenów położonych poza poniższym obszarem nie będą rozpatrywane.

 

                                              

Fragmenty projektu rysunku planu dla części sołectwa Nieznanowice - obszar „Nieznanowice-4” Część A wykładane ponownie do publicznego wglądu w związku z wprowadzeniem zmiany przeznaczenia terenów z „PU” na „MN”.                  

 

Wyłożenie projektu planu odbędzie się w okresie od 20 MAJA 2024 r. do dnia 14 CZERWCA 2024 (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Gdów, w godzinach pracy urzędu.

W okresie wyłożenia projekt planu będzie ponadto udostępniony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gdów: https://bip.malopolska.pl/uggdow,m,21638,obwieszczenia-i-zawiadomienia.html oraz na stronie urzędu Gminy Gdów pod adresem: https://www.gdow.pl/samorzad/zagospodarowanie-przestrzenne/obwieszczenia-wojta-gminy-gdow/

W czasie trwania wyłożenia odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, w dniu 05 CZERWCA 2024 r., w budynku urzędu Gminy Gdów (sala konferencyjna na poddaszu), adres: 32-420 Gdów, Rynek 40.  Rozpoczęcie dyskusji o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi można składać również do postępowania w sprawie strategicznej oceny na środowisko.

Uwagi do wyłożonych fragmentów projektu planu należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Wójta Gminy Gdów:

  • na piśmie: Urząd Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów lub
  •  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej (e-mail), z możliwością wykorzystania formularza zamieszczonego na stronie: https://www.gdow.pl/samorzad/zagospodarowanie-przestrzenne/obwieszczenia-wojta-gminy-gdow/ , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia projektu planu, którego uwaga dotyczy i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  01 LIPCA 2024 roku (włącznie). Uwagi złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem:
https://www.gdow.pl/samorzad/zagospodarowanie-przestrzenne/obwieszczenia-wojta-gminy-gdow/
                               

                            Wójt Gminy Gdów
                              Zbigniew Wojas

ZAŁĄCZNIKI