ZMIANA MPZP DLA OBSZARU CZYŻÓW.2


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GDÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Czyżów – obszar „Czyżów-2” ,
w Gminie Gdów.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. Poz. 1688), art. 39 ust.1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Gdowie uchwały Nr LXVI/587/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Czyżów - obszar „Czyżów- 2” w Gminie Gdów.

Granice sporządzanego miejscowego planu dla obszaru „Czyżów- 2” przedstawia poniższa grafika, natomiast kompleksowo z wyżej wymienioną uchwałą można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gdów w Gdowie oraz na stronie internetowej Gminy Gdów w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

                                                  

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 3 LIPCA 2024 r. (włącznie)  w formie papierowej lub elektronicznej do Wójta Gminy Gdów:

  • na piśmie - do Urzędu Gminy w Gdowie, 32-420 Gdów, Rynek 40,
  • lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej,

z możliwością wykorzystania formularza zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Gdów, pod adresem: https://www.gdow.pl/samorzad/zagospodarowanie-przestrzenne/obwieszczenia-wojta-gminy-gdow/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gdów.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski złożone po terminie tj. po dniu 3 LIPCA 2024 r., oraz nie złożone na ustawowym (urzędowym) formularzu, oraz dotyczące terenów (działek) położonych poza granicami sporządzanego mpzp dla obszaru „Czyżów-2”  będą traktowane jako pisma „do wiadomości” i nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Urzędu Gminy: https://www.gdow.pl/samorzad/zagospodarowanie-przestrzenne

Wójt Gminy Gdów
Zbigniew Wojas