"WINIARY.3"- obwieszczenie, projekt planu, prognoza środowiskowa


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GDÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Winiary - obszar „Winiary 3”,  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze  zm.) oraz w związku z uchwałą Nr VII/51/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 28 lutego 2019 r.:

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Winiary - obszar „Winiary 3”,  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wykładany projekt planu dla obszaru „Winiary.3’’ dotyczy wyznaczenia dodatkowych terenów powierzchniowej eksploatacji kruszyw w miejscowości Winiary, w nawiązaniu do terenów prowadzonej działalności eksploatacyjnej.

Wyłożenie projektu planu odbędzie się w okresie od 10 LUTEGO 2023 do 6 MARCA 2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy Gdów, w godzinach pracy urzędu. W okresie wyłożenia projekt planu będzie ponadto udostępniony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gdów: https://bip.malopolska.pl/uggdow,m,418824,2023.html oraz na stronie urzędu Gminy Gdów pod adresem: https://www.gdow.pl/samorzad/zagospodarowanie-przestrzenne/obwieszczenia-wojta-gminy-gdow/. W czasie trwania wyłożenia odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, w dniu 1 MARCA 2023 r, w budynku urzędu Gminy Gdów (sala konferencyjna na poddaszu), adres: 32-420 Gdów, Rynek 40.  Rozpoczęcie dyskusji o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi można składać również do postępowania w sprawie strategicznej oceny na środowisko.

Uwagi do wyłożonych fragmentów projektu planu należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Wójta Gminy Gdów:

  •   na piśmie: Urząd Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów lub
  •  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej (e-mail), z możliwością wykorzystania formularza zamieszczonego na stronie: https://bip.malopolska.pl/uggdow,m,418824,2023.html, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia projektu planu, którego uwaga dotyczy i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 MARCA 2023 r. (włącznie).


"WINIARY. 3"

rysunek projektu planu


"WINIARY. 3"

rysunek prognozy środowiskowej

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Google Play

Interaktywna mapa gminy Gdów

Sprawdź