Sesja z absolutorium

Informacje 26 maja 2023

25 maja br. odbyła się 65. sesja Rady Gminy Gdów. Zgromadzeni, po omówieniu przez Wójta  Gminy Gdów Raportu o stanie Gminy Gdów na dzień 31 grudnia 2022 r., opinii Komisji Stałych Radny Gminy i debacie, postanowili o udzieleniu Wójtowi Gminy Gdów Wotum zaufania.

Radni, po przedstawieniu  przez Wójta Gminy Gdów sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2022 r. wraz z Informacją o stanie mienia Gminy Gdów wraz ze  sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury, opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2022 r., uchwały Kolegium RIO w sprawie zaopiniowania sprawozdań z wykonania budżetu za 2022 r., przedstawieniu opinii Komisji Stałych na temat Sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2022 r. wraz z Informacją o stanie mienia Gminy Gdów i dyskusji podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2022 r.

Zgormadzeni, po przedstawieniu uchwały Kolegium RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gdów odnośnie absolutorium  dla Wójta Gminy Gdów za 2022 r., opinii Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Infrastruktury Społecznej i dyskusji, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielania absolutorium dla Wójta Gminy Gdów z tytułu wykonania budżetu Gminy Gdów za 2022 r.

Ponadto, Radni podjęli uchwały:

  • uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Gdów na 2023 r.
  • uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
  • uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
  • uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
  • uchwałę w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania zarządcy drogi wojewódzkiej nr 966  w zakresie pełnienia funkcji inwestora dla zadania  pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 966 polegająca na budowie opaski chodnikowej wraz z przejściem dla pieszych w obrębie skrzyżowania DW 966 z DP 202K w msc. Bilczyce, odc. 060 km 2+630".
  • uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Gdów, ustalenia na rok 2023 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
  • uchwałę w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Gdów za rok 202

OBRADY 65 SESJI RADY GMINYNajnowsze artykuły