• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców

 


Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców

Urząd Gminy w Gdowie

         Karta Informacyjna OSO.I.06                                                                         

Nazwa sprawy

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców

Opis sprawy

Zameldowania na pobyt stały dokonuje się w formie pisemnej na formularzu
ZGŁOSZENIE POBYTU  STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM i w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuje.  Można dokonać zameldowania z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub bez równoczesnego wymeldowania się z poprzedniego miejsca pobytu. Wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIA POBYTU   STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM  należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości,w której osoba zamieszkuje

Kogo dotyczy

osoba dokonująca zameldowania – osobiście          
pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257, z późn. zm.),  udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie  lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą     ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich  wspólnego pobytu.

Wymagane dokumenty


Formularz/wnioski do pobrania

wniosek

wniosek wymeldowania z pobytu stałego

Opłaty

Czynność zameldowania jest wolna od opłat .

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Referat Organizacyjnych i Spraw Obywatelskich
Marta Sala  pokój nr 1, tel. 12 251 42 66 wew.102 lub 12 288 96 40

Miejsce składania dokumentów

Pokój nr 1

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie- w chwili przyjęcia przez organ zgłoszenia meldunkowego. Organ gminy wydaje osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały , ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi i dodatkowe informacje

Zameldowanie w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia.

 

 

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05