Zmiany w zasadach rejestrowania i znakowania zwierząt

Informacje 20 stycznia 2023

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieliczce  informuje, że w Dzienniku Ustaw RP opublikowana została Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. 2022 poz. 2727) (https:/ dziennikustaw.gov.p1/ DU /2022 / 2727). Ustawa wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2023 r.

Nowelizacja przepisów ma skutkować dostosowaniem polskiego prawa do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, pozwala też na bardziej skuteczne czuwanie nad dobrostanem zwierząt i walkę z dotykającymi je przenośnymi chorobami. Natomiast sam system identyfikacji i rejestracji zwierząt po modyfikacjach ma być kompatybilny m.in. z bazami danych Inspekcji Weterynaryjnej.

Dotychczasowy rejestr zwierząt gospodarskich i siedzib stad, który zawierał dane dotyczące bydła, owiec, kóz i świń, zostanie przekształcony w komputerową bazę danych i uzupełniony o informacje na temat nieewidencjonowanych do tej pory w Agencji gatunków: koniowatych, wielbłądowatych, jeleniowatych, a także zakładów drobiu (tj. wszystkie osoby utrzymujące drób).

W ślad za poszerzeniem zasobów nowe przepisy zawierać będą inną definicję posiadacza (w przypadku koniowatych mowa jest w nich również o właścicielu), a podstawową kategorią - w miejsce siedziby stada - stanie się działalność.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegać będą cztery główne rodzaje działalności:

  • a. siedziba stada, jeśli: prowadzi się chów, hodowlę, wypas, miejsce gromadzenia, grupę tresowanych zwierząt, ich skup, obrót nimi, pośrednictwo w tym obrocie bądź cyrk objazdowy; organizuje się targi, wystawy, pokazy lub konkursy zwierząt; dokonuje się uboju tych pochodzących z innych siedzib w celu produkcji mięsa na użytek własny;
  • b.  rzeźnia;
  • c.  zakład drobiu;
  • d.  zakład przetwórczy lub spalarnia.

Każdy z wymienionych rodzajów działalności oznaczony zostanie odrębnym numerem, a posiadacze zwierząt dotychczas nieewidencjonowanych przez Agencję będą zobowiązani - oprócz wystąpienia o nadanie statusu producenta - do zarejestrowania:

  •  a. siedziby stada koniowatych oraz zgłoszenia zwierząt w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia W życie ustawy;
  • b.  siedziby stada jeleniowatych i wielbłądowatych nie później niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - również od tej daty posiadacze zwierząt będą mieć 18 miesięcy na oznakowanie i zgłoszenie zwierząt;
  • c. zakładu drobiu oraz dokonania zgłoszenia w komputerowej bazie liczby ptaków lub jaj wylęgowych w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Dopuszczenie alternatywnych metod identyfikacji.

Zmiana przepisów pozwoli na stosowanie tych środków identyfikacji, które zostały uwzględnione w unijnych przepisach: zwykłych i elektronicznych kolczyków lub opasek na pęcinę, kapsułek ceramicznych (bolusów), wszczepianych transponderów oraz tatuaży. Będzie to uzależnione od kombinacji oznaczeń przypisanych konkretnym gatunkom zwierząt oraz oferty dostawców, którzy zostali wpisani na prowadzoną przez ARiMR listę. Oprócz tego dla użytkowników aplikacji IRZPlus uproszczona zostanie procedura zaopatrywania się posiadaczy zwierząt w środki identyfikacji, a związane z tym wizyty w placówkach Agencji nie będą konieczne.

Istotną zmianą jest również rezygnacja z paszportów dla bydła w obrocie krajowym. W przypadku planowanego wywozu zwierzęcia tego gatunku do innego kraju Unii Europejskiej obowiązkowe będzie zgłoszenie tego z wyprzedzeniem 5 dni w biurze powiatowym ARiMR, które w ciągu 3 dni wyda bezpłatnie niezbędny dokument. Będzie go można odebrać osobiście, za pośrednictwem placówki pocztowej lub pobrać z systemu - po wcześniejszym wyrażeniu na to zgody. Zmiany będą wprowadzane sukcesywnie i dotyczą przede wszystkim katalogu gatunków objętych obowiązkiem ewidencjonowania, zasad i terminów dokonywania zgłoszeń, a także wyboru środków identyfikacji. Podstawową drogą informowania o zdarzeniach ma się stać aplikacja 11221)1us. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z nowym aktem prawnym (https: / dziennikustaw.gov. pl / DU / 2022 / 2727).

Dla podmiotów prowadzących obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt, zgodnie z art. 53. ust. 2 za niedokonanie zgłoszenia do komputerowej bazy danych Informacji o zdarzeniach dotyczących zwierząt w terminie określonym w art. 26 ust. ł, zamiast kar grzywny wprowadzono nakładanie kar pieniężnych w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Za niedopełnienie obowiązków wynikających przepisów nowej ustawy posiadacz drobiu podlega karze grzywny nakładanej w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (zgodnie z art. 56 ust.1 ww. ustawy).

Więcej informacji na stronie www.gov.pl/web/ arimr/ identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka tel.: 12 395 87 88, e-mail: sekretariat@piwwieliczka.pl

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii


Najnowsze artykuły

InformacjeKultura 03 lutego 2023

WALENTYNKI NA WESOŁO – Kabaret z Konopi

InformacjeInwestycje i infrastruktura 02 lutego 2023

Trwają prace przy budowie infrastruktury kanalizacyjnej w Marszowicach

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Pobierz w App Store Google Play