64.Sesja Rady Gminy Gdów

Informacje 27 kwietnia 2023

26 kwietnia odbyła się 64. Sesja Rady Gminy Gdów. Radni podjęli uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2023 r. i  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów oraz uchwały :

  • w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Książnicach.
  • w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
  • w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gdów w jego granicach administracyjnych - Obszar A.
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Fałkowice - obszar „Fałkowice - 2”.
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Winiary – obszar „Winiary - 3”.
  • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Nieznanowicach.

Ponadto, podjęto uchwały zmieniające uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia punktowych zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gdów w jego granicach administracyjnych - Obszar B. oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
 
Rada zdecydowała również o przyjęciu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gdów na lata 2022-2032", określeniu sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gdów w 2023 r. i przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.

OBRADY 64.SESJI RADY GMINY GDÓWNajnowsze artykuły