Jednostki organizacyjne

Gmina Gdów, jako jednostka samorządu terytorialnego, realizuje swoje zadania poprzez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne:

w zakresie pomocy społecznej;

w zakresie oświaty;

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i usug komunalnych:

Ponadto, zadania w obszarze upowszechniania kultury i promocji czytelnictwa realizują: