I. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Nazwa sprawy : Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.
Kartę nadzoruje: Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Opis sprawy : Wystąpienie do Wójta Gminy Gdów ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.
Kogo dotyczy: Usługa umożliwia dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z działki stanowiącej własność/współwłasność osoby fizycznej/osób fizycznych, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą.
Wymagane dokumentyZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa winno zawierać niżej wskazane dane i załącznik:

 • imię, nazwisko i adres zgłaszającego (dodatkowo nr telefonu kontaktowego) - właściciela nieruchomości,
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte:
 • nr ewidencyjny działki, nazwa miejscowości,
 •  rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości,
 • Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na usunięcie drzewa w przypadku współwłasności
 •  oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.

Formularz/wnioski do pobrania  

 ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

OŚWIADCZENIE  właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na usunięcie drzew lub krzewów

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Opłaty :

 • Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne.
 • Za udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).
 • Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II, pkt 21) należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Wójt Gminy Gdów. Opłatę skarbową można wnieść w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Gdów nr 97 8591 0007 0070 0100 1443 0039 w KBS Oddział w Gdowie.

Jednostka/osoba odpowiedzialna : Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
pok. 7 tel.12-251-42-66 wew.111 lub 12-288-81-11

Miejsce składania dokumentów : Biuro obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy Gdów.

Termin załatwienia sprawy : W  terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Uwaga

 • 1) Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu.
 • W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin.
 • 2) W przypadku konieczności przeprowadzenia kilku oględzin w terenie z uwagi na liczbę drzew zgłoszonych do usunięcia, 14 dniowy termin na wniesienie sprzeciwu liczy się od daty przeprowadzenia ostatnich oględzin na nieruchomości.

W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹ Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (nieposiadającego danych identyfikujących osobę zgłaszajacą, nieruchomość lub bez załącznika graficznego lub mapy) organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.

Uwaga.W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgłoszenia.

Tryb odwoławczy :  Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.

Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi i dodatkowe informacje:  
 Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzewa, którego obwód pni mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
 • b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia.
 W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.


II. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów posiadaczom nieruchomości, osobom fizycznym usuwającym drzewa lub krzewy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osobom prawnym, właścicielom nieruchomości usuwającym drzewa z granicy działek

Nazwa sprawy:    Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Kartę nadzoruje: Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Opis sprawy : Wystąpienie do Wójta Gminy Gdów o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Kogo dotyczy : posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości, osoby fizyczne usuwające drzewa lub krzewy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawne, właścicieli nieruchomości usuwających drzewa z granicy działek
Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
 • zgoda właściciela/współwłaściciela nieruchomości jeżeli wnioskodawcą jest jej posiadacz,
 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Formularz/wnioski do pobrania

WNIOSEK  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

OŚWIADCZENIE właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na usunięcie drzew lub krzewów

OŚWIADCZENIE o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

Podstawa prawna    

 1.  Art. 83, art. 83aart. 86 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1336z pózn.zm).
 2. Art. 35, 77, 50 § 1, 104, 106 § 1 i 2, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2023r. poz. 775 z pózn.zm).
 3. Część III ust.44 – zwolnienia pkt 6 oraz część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023., poz. 2111 z późn. zm).

Opłaty  Brak opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.

 • Opłata za usunięcie drzew lub krzewów naliczana przez organ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów w przypadku braku wyłączenia naliczania w ustawie o ochronie przyrody.
 • Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Jednostka/osoba odpowiedzialna: Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
pok. 7; tel.12-251-42-66 wew.111 lub 12-288-81-11

Miejsce składania dokumentów Biuro obsługi mieszkańców 4
Termin załatwienia sprawy: W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje  Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów:
Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:

 • 1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 • 2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • 3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
 • a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 • 3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • 3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • 4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 • 5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • 6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • 7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • 8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • 9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • 10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 • 11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 • 12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 • 13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 • 14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
 • a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
 • b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 • 15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.