Dolina Raby
rzeka możliwości

Najczęściej wyszukiwane: covid-19 plan zagospodarowania przestrzennego

Urząd na skróty

 • Planowanie przestrzenne

  Numery kontaktowe:

  Gospodarka nieruchomościami - pokój 31
  12 288 81-44

  Planowanie przestrzenne - pokój 36
  12 288 81-06

  Kierownik Referatu - pokój 35
  12 288 -81-05

   

  W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Gdów:

  32-420 Gdów, Rynek 40

  poniedziałek: 7:30 - 17:00
  wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
  piątek: 7:30 - 14:00

  Sprawy prowadzone w obszarze gospodarki nieruchnościami i planowania przestrzennego

  1. Ustalenie numeru porządkowego wniosek

  2. Akt Własności Ziemi wniosek o wydanie odpisu decyzji wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności wniosek o sprostowanie oczywistek omyłki w decyzji

  3. Dokonanie podziału nieruchomości wniosek

  4. Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie miejscowym wniosek

  5. Zaświadczenie o rewitalizacji wniosek

  6. Wydanie wypisu (wyrysu) z planu wniosek

  PLATFORMA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego)

 • Ewidencja ludności

  Numery kontaktowe:

  Ewidencja ludności, dowody osobiste - pokój 4
  12 288 81 02

  Biuro Obsługi Mieszkańców - parter
  12 251 41 66
   

   

  W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Gdów:

  32-420 Gdów, Rynek 40

  poniedziałek: 7:30 - 17:00
  wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
  piątek: 7:30 - 14:00

  Sprawy prowadzone w obszarze ewidencji ludności i dowodów osobistych

  1. Zameldowanie na pobyt czasowy

  2. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

  3. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

  4. Wymeldowanie drogą administracyjną wniosek

  5. Wydanie dowodu osobistego wniosek klauzula informacyjna

  6. Zameldowanie na pobyt stały

  7. Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego wniosek klauzula informacyjna

  8. Rejestr wyborców wniosek deklaracja

  9. Zgłoszenie wyjazdu oraz powrotu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

  10. Udostępnienie danych z zakresu ewidencji ludności wniosek

  11. Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym wniosek WORD wniosek PDF

  12. Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności wniosek

  13. Przekazanie/aktualizacja/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych wniosek

 • Podatki i opłaty

  Numery kontaktowe:

  Podatki (wymiar podatków i opłat lokalnych, egzekucja i księgowość) - pok. 20  wykaz telefonów

  Wydawanie zaświadczeń - Dziennik Podawczy (parter)
  12 288-81-01

   

  W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Gdów:

  32-420 Gdów, Rynek 40

  poniedziałek: 7:30 - 17:00
  wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
  piątek: 7:30 - 14:00

  Sprawy prowadzone w obszarze podatków i opłat loklanych, opłat za odpady komunalne i wydawania zaświadczeń

 • Ewidencja działalności gospodarczej

  Numery kontaktowe:

  Ewidencja działalności gospodarczej, zezwolnia na sprzedaż napojów alkoholowych - pokój 12
  12 288-81-40

  W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Gdów:

  32-420 Gdów, Rynek 40

  poniedziałek: 7:30 - 17:00
  wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
  piątek: 7:30 - 14:00

  Sprawy prowadzone w obszarze ewidencji działaności gospodarczej i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wniosek o zezwolnie (handel detaliczny i gastronomia) wniosek o zezwolenie jednorazowe

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 • Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska

  Numery kontaktowe:

  Odpady komunalne, znalezione (zagubione) zwierzęta - pok. 11
  12 288-81-34

  Odpady komunalne - pok. 10
  12 288-81-10

  Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska - pok. 8
  12 288-81-14

  Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, Kierownik Referatu - pok. 7
  12 288-81-11

   

  W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Gdów:

  32-420 Gdów, Rynek 40

  poniedziałek: 7:30 - 17:00
  wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
  piątek: 7:30 - 14:00

  Sprawy prowadzone w obszarze odpadów komunalnych, rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska

  1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (mieszkańcy) deklaracja

  2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (letnicy) deklaracja

  3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wniosek o wydanie decyzji karta informacyjna przedsięwzięcia

  4. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie wniosek

  5. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wniosek oświadczenie przedsiębiorcy

  6. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną wniosek

  7. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wniosek wzór oświadczenia wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

  8. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga zezwolenia mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko zgłoszenie

  9. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wniosek

  10. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu zgłoszenie wniosek o wydanie zaświadczenia

  11. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych wniosek oświadczenie przedsiębiorcy

  12. Wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wniosek

 • Urząd Stanu Cywilnego

  Numery kontaktowe:

  Urząd Stanu Cywilnego - pokój 3
  12 288-81-03

  Biuro Obsługi Mieszkańców - parter
  12 251 41 66

   

  W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Gdów:

  32-420 Gdów, Rynek 40

  poniedziałek: 7:30 - 17:00
  wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
  piątek: 7:30 - 14:00

  Sprawy prowadzone przez Urząd Stanu Cywilnego

  1. Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) wniosek pełnomocnictwo opis załatwienia sprawy

  2. Wydanie wielojęzycznego formularza standartowego wniosek opis załatwienia sprawy

  3. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa wniosek opis załatwienia sprawy

  4. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego wniosek opis załatwienia sprawy

  5a. Rejestracja zgonu opis załatwienia sprawy

  5b. Rejestracja zgonu, który nastąpił poza granicami RP wniosek

  6. Sprostowanie aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) wniosek opis załatwienia sprawy

  7. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego dokumentu aktu stanu cywilnego wniosek o wpisanie aktu urodzenia wniosek o wpisanie aktu małżeństwa wniosek o wpisanie aktu zgonu opis załatwienia sprawy

  8. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) wniosek opis załatwienia sprawy

  9. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego (ślub konkordatowy) opis załatwienia sprawy

  10. Udzielenie ślubu cywilnego zawarcie związku małżeńskiego i jego rejestracja wniosek o udzielenie ślubu cywilnego poza lokalem USC

 • Infrastruktura i inwestycje

  Numery kontaktowe:

  Zamówienia publiczne, gospodarka nieruchomościami - pokój 31
  12 288 81-44, 12 288-81-45

  Kierownik Referatu - pokój 35
  12 288 81-05

  W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Gdów:

  32-420 Gdów, Rynek 40

  poniedziałek: 7:30 - 17:00
  wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
  piątek: 7:30 - 14:00

  Sprawy prowadzone w obszarze infrastruktury i inwestycji

 • Drogi gminne

  Numery kontaktowe:

  Zarządzanie drogami - parter (wejście boczne)
  12 288-81-36

  W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Gdów:

  32-420 Gdów, Rynek 40

  poniedziałek: 7:30 - 17:00
  wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
  piątek: 7:30 - 14:00

  Sprawy prowadzone w obszarze zarządzania drogami

  1.Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną wniosek

  2. Wniosek o uzgodnienie budowy ogrodzenia od strony drogi publicznej wniosek

  3. Wniosek o uzgodnienie projektu zjazdu wniosek

  4. Wniosek o lokalizację zjazdu z drogi gminnej wniosek

  5. Wniosek o remont zjazdu z drogi gminnej wniosek

  6. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji mediów w pasie drogi wniosek

  7. Wniosek o wydanie (przedłużenie) zgody na wjazd pojazdów o tonażu przekraczającym dopuszczalny ciężar wniosek wniosek

  8. Wniosek o zajęcie pasa drogowego wniosek wniosek załącznik załącznik

 • Edukacja

  Numery kontaktowe:

  Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty - Gdów ul. Myślenicka 2
  12 395 82 90
   

   

  W razie pytań zapraszamy do Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty:

  32-420 Gdów, ul. Myślnicka 2

  www.gcoo.pl

  poniedziałek: 7:30 - 17:00
  wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
  piątek: 7:30 - 14:00

  Sprawy prowadzone przez Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty

  Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty na podstawie uchwały Nr XXIII/164/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 30 czerwca 2016 r. zapewnia obsługę finansową, rachunkową, prawną i administracyjno–organizacyjną wszystkich jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Gdów.

  Jednostki obsługiwane przez GCOO to:

  • Szkoła Podstawowa w Bilczycach, Bilczyce  92, 32-420 Gdów (12) 251 51 80 dyr. Ewa Dziedzic
  • Szkoła Podstawowa w Gdowie, Gdów 1206, 32-420 Gdów (12) 251 47 66, (12) 251 42 19 dyr. Adam Kasprzyk
  • Szkoła Podstawowa w Jaroszówce, Jaroszówka 59, 32-420 Gdów (12) 251 93 92 dyr. Elżbieta Średniawa
  • Szkoła Podstawowa w Książnicach, Książnice 191, 32-420 Gdów (12) 251 92 62  dyr. Agnieszka Partyka - Wiej
  • Szkoła Podstawowa w Marszowicach, Marszowice 149, 32-420 Gdów (12) 251 44 18 dyr. Grzegorz Dziedzic
  • Szkoła Podstawowa w Niegowici, Niegowić 62, 32-420 Gdów (12) 251 95 14 dyr. Małgorzata Dymek
  • Szkoła Podstawowa w Pierzchowie, Pierzchów 100, 32-420 Gdów (12) 251 92 10 dyr. Grażyna Pogorzelczyk-Kluska
  • Szkoła Podstawowa w Szczytnikach, Szczytniki 10, 32-420 Gdów (12) 451 48 30 dyr. Marcin Korbut
  • Szkoła Podstawowa w Wiatowicach, Wiatowice 61, 32-420 Gdów (12) 251 90 90 dyr. Mariola Pilch
  • Szkoła Podstawowa w Winiarach, Winiary 169, 32-420 Gdów (12) 251 72 27 dyr.  Beata Kramarska
  • Szkoła Podstawowa w Zręczycach, Zręczyce 222, 32-420 Gdów (12) 251 48 30 dyr. Ryszard Micek
  • Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia, Gdów 2, 32-420 Gdów (12) 251 52 22 dyr. Adam Czyżowski
  • Przedszkole Samorządowe w Gdowie, Gdów 402a, 32-420 Gdów (12) 251 41 71 dyr. Urszula Janicka
  • Przedszkole Samorządowe w Szczytnikach, Szczytniki 160, 32-420 Gdów (12) 451 48 38 dyr. Edyta Książek
 • Gospodarka wodno-kanalizacyjna

  Numery kontaktowe:

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie sp.. z o.o. siedziba: Niegowić 90
  12 251 40 95
   

   

  całodobowy numer alarmowy 573-257-545 ( zgłaszanie ewentualnych awarii na sieci wodociągowej oraz informacja na temat przerw w dostawie wody)

  W razie pytań zapraszamy do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie sp. z o.o.

  32-420 Gdów, Niegowić 90

  www.zgkgdow.pl

  poniedziałek: 7:30 - 17:00
  wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
  piątek: 7:30 - 14:00

  Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie sp. z o.o. (siedziba: Niegowić 90) jest wykonywanie zadań własnych Gminy Gdów w zakresie:    

  • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
  • prowadzenia i obsługi strefy płatnego parkowania oraz gospodarowania mieniem Gminy Gdów w obszarze wyznaczonym jako strefa płatnego parkowania,
  • transportu dzieci i opieki w czasie dowozu do szkół, przedszkoli, innych placówek oraz ośrodków,
  • utrzymania czystości i porządku w zakresie określonym w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. 2018, 1454/ oraz w strefie płatnego parkowania, a także pielęgnacji gminnej zieleni na tym terenie,
  • budowy, utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych.

   Druki do pobrania dostępne na stronie internetowej Zakładu Gpospodarki Komunalnaj

 • Pomoc Społeczna

  Numery kontaktowe:

  GOPS - Dział Pomocy Społecznej - Gdów ul. Myślenicka 145
  12 251 48 32
  GOPS - Dział Świadczeń Rodzinnych - Gdów ul. Myślenicka 2
  12 284 66 83

   

  W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie

  32-420 Gdów, Gdów 145 (główna siedziba - Dział Pomocy Społecznej)

  32-420 Gdów, Gdów 2 (Dział Świadczeń Rodzinnych)

  www.gops.gdow.pl

  poniedziałek: 7:30 - 17:00
  wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
  piątek: 7:30 - 14:00

  Podstawowym przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie jest wykonywanie zadań własnych gminy i zleconych z zakresu pomocy społecznej

  Druki do pobrania dostępne na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 • "Czyste powietrze", fotowoltaika

  Numery kontaktowe:

  Ekologia, dofinansowania - pokój 2
  12 288-81-21

   

  W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Gdów:

  32-420 Gdów, Rynek 40

  poniedziałek: 7:30 - 17:00
  wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
  piątek: 7:30 - 14:00

  Sprawy prowadzone w obszarze ekologii, pozyskania dofinansowań, realizacji programów:  "Moja Woda", "Mój Prąd", "Czyste Powietrze", fotowoltaiki, przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiany pieców itp.

   


mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Google Play

Program ochrony powietrza


Miejsca rekreacji
w Gminie Gdów

Zarabie
Gdów

Strefa relaksu
i dobrej zabawy

Sprawdź

Kuter Port
Nieznanowice

Przystań dla szukających
wypoczynku i relaksu

Sprawdź
Pokaż wszystkie obiekty

Co się dzieje w Gminie Gdów?

Gmina Gdów Zajmuje część Pogórza Wielickiego oraz część Pogórza Wiśnickiego, przedzielonych doliną Raby.

Gmina stanowi 25,33% powierzchni powiatu.

Film promocyjny Więcej o Gminie Gdów