Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

Na terenie Gminy Gdów funkcjonuje 20 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ( w tym trzy włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego). Lokalne organizacje skupiają w swoich szeregach ponad 700 osób - członków czynnych, honorowych, wspierających; kobiece, młodzieżowe i dziecięce drużyny pożarnicze.

Strażacy z Gminy Gdów wyjeżdżają do udziału w różnorodnych akcjach ratowniczo-gaśniczych. Najczęściej są to pożary; wypadki drogowe i kolizje, połamane drzewa i inne przeszkody na drodze, zabezpieczanie lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, pompowanie studni, neutralizacja plam oleju na drodze… Gmina Gdów jest najdalej na południe wysuniętą gminą powiatu wielickiego. Do najdalej położonych miejsc w gminie Gdów z Wieliczki jest ponad 20km. W związku z tym czas dojazdu służ ratunkowych jest bardzo wydłużony, dlatego jednostki z Gminy Gdów są jako pierwsze dysponowane do zdarzeń na naszym terenie. Wartym podkreślenia jest fakt, że strażacy z Gminy Gdów działają społecznie nie pobierając przysługującego im ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych.


Gmina Gdów pozyskała lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą  marki Renault Master. Pojazd zostanie przekazany do jednostki OSP w Wieńcu, a jego  zakup był współfinansowany z Projektu Bezpieczna Małopolska – Etap II samochody Ochotniczej Straży Pożarnej.

Projekt Bezpieczna Małopolska, którego liderem jest Województwo Małopolskie zakłada zakup 47 lekkich samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą. Partnerami Projektu są Gminy, które zostały wybrane w ramach ogłoszonego Konkursu. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1903/22 z dnia 2 listopada 2022 r. wybrał 28 Partnerów na listę podstawową oraz 24 na listę rezerwową.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie, a projekt realizuje Biuro Inwestycji Strategicznych, które odpowiada za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, pozyskanie środków UE i ich późniejsze rozliczenie.

Realizacja Projektu przyczyni się do zwiększenia skuteczności i szybkości reagowania, jak również poprawi warunki pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w Województwie Małopolskim. Dzięki temu nastąpi wzmocnienie potencjału technicznego małopolskich służb ratowniczych w sytuacjach zagrożenia, w zakresie: klęsk żywiołowych (pożarów i powodzi), katastrof technicznych, wypadków komunikacyjnych, awarii.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.

Całkowita wartość Projektu: 13 128 416,00 PLN
Kwota dofinansowania (85% EFRR): 11 159 153,60 PLN
Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa (10%): 1 312 841,60 zł
Lata realizacji 2022-2023.

                              


Charakter działalności OSP z Gminy Gdów:

 •  prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi
 • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną środowiska oraz innych klęsk  i zdarzeń
 •  informowanie i uświadamianie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi
 • branie udziału w obronie cywilnej
 • rozwijanie wśród członków OSP i MDP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej działania na rzecz ochrony środowiska
 • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych
 • kontynuacja współpracy i podtrzymywanie partnerskich stosunków ze strażakami i młodzieżą w Niemczech

Zadania i cele wymienione powyżej, OSP z terenu Gdów realizują przez:

 • organizowanie zespołów  do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowywania informacji o powyższym
 • przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej
 • organizowanie,  spośród swoich członków,  pododdziałów pożarniczych
 •  prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP
 • organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych
 • organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej
 • organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę  fizyczną
 • prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań  wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i statutu OSP

Prezes Zarządu oddziału Gminnego Związku OSP- Dariusz Nowak,

Komendant Gminny- Tomasz Sroga

 1. OSP BILCZYCE
 2. OSP CICHAWA
 3. OSP FAŁKOWICE
 4. OSP GDÓW-Ochotnicza Straż Pożarna będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, specjalizacja: ratownictwo techniczne
 5. OSP KLĘCZANA
 6. OSP KSIĄŻNICE
 7. OSP KUNICE
 8. OSP LIPLAS
 9. OSP MARSZOWICE
 10. OSP NIEGOWIĆ
 11. OSP NIEWIARÓW
 12. OSP NIEZNANOWICE
 13. OSP PIERZCHÓW Ochotnicza Straż Pożarna będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, specjalizacja: ratownictwo techniczne
 14. OSP STRYSZOWA
 15. OSP SZCZYTNIKI
 16. OSP WIATOWICE
 17. OSP WIENIEC
 18. OSP WINIARY Ochotnicza Straż Pożarna będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, specjalizacja: ratownictwo techniczne
 19. OSP ZAGÓRZANY
 20. OSP ZRĘCZYCE

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych

OSP Bilczyce
OSP Cichawa
OSP Fałkowice
OSP Gdów
OSP Klęczana
OSP Marszowice
OSP Niegwowić
OSP Niewiarów
OSP Nieznanowice
OSP Cichawa
OSP Książnice
OSP Liplas
OSP Pierzchów
OSP Zagórzany
OSP Szczytniki
OSP Winiary
OSP Wiatowice
OSP Wieniec
OSP Zręczyce
OSP Stryszowa