Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 131/2020 WÓJTA GMINY GDÓW z dnia 22.09.2020 r. w celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, Wójt Gminy Gdów powołuje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej ,,Gminnym Zespołem” jako organ pomocniczy Wójta Gminy Gdów w składzie:

Wójt Gminy Gdów – Przewodniczący Gminnego Zespołu,
Sekretarz Gminy Gdów  - Zastępca Przewodniczącego Gminnego Zespołu,
Skarbnik Gminy Gdów,
Kierownik Referatu Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Przeciwpożarowej i Informacji Niejawnych,
Kierownik Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
Kierownik Referatu Inwestycji,  Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości,
Komendant Gminny OSP,
Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gdowie,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Ponadto, w pracach Zespołu mogą uczestniczyć:

Pracownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, zgodnie z zapisami ustawowymi, w zależności od potrzeb, oraz inne osoby zaproszone do pracy w Zespole przez Przewodniczącego Gminnego Zespołu

Siedziba Gminnego Zespołu znajduje się w urzędzie Gminy Gdów: 32-420 Gdów ul. Rynek 40.