Gospodarowanie odpadami komunalnymi

1 Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gdów w 2021 r.:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o.
os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

2 ) Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gdów:

a) zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01)

W 2020 r. odebrano 3443,3490 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Odpady te w całości zostały poddane przetwarzaniu w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (instalacje MBP) w procesie R12 (wymiana odpadów
w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11).

Cały strumień niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych był przetwarzany w następujących instalacjach:

lp.       nazwa i adres instytucji Ilość odpadów [Mg]
1 Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Strefowa 8 6,2380
2 Remondis Sp. z o.o., 30-740 Kraków, ul. Półłanki 64 4,2400
3 Remondis Kraków Sp. z o.o. - instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych, 30-740 Kraków, ul. Półłanki 64
73,4600
4 FCC Podhale Sp. z o.o. Instalacja Przetwarzania
Odpadów Komunalnych i Zielonych
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 115
1,2310
5 Instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie, MIKI Recykling Sp. z o.o., 30-741 Kraków, ul. Nad Drwiną 33 0,9800
6 Instalacja do MBP odpadów Pre Zero sp. z o.o.
44-193 Knurów, ul. Szybowa 44
17,6600
7 MBP - EKO Chocznia
34-123 Chocznia, ul. T. Kościuszki 304
2712,7400
8 Instalacja MBP odpadów Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., 32-500 Balin, ul. Głogowa 75 6,9600
9 Instalacja do MBP odpadów Agencja Komunalna Sp. z o.o, 32-620 Brzeszcze, ul. Graniczna 48 20,3000
10 MPGK Sp. z o.o. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów, 41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F 0,2600
11 FCC Podhale Sp. z o.o. MBP
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 115
26,9000
12 MIKI Recykling Sp. z o.o. - instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 30-741 Kraków, ul. Nad Drwiną 33 572,3800
  Łączna ilość odpadów przekazanych do przetworzenia 3443,3490

 

b) bioodpadów stanowiących odpady komunalne (20 02 01)

W 2020 r. łącznie z terenu Gminy Gdów zebrano i odebrano 736,5200 Mg odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01), w tym:

  • od mieszkańców odebrano 697,1000 Mg odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01),
  • w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonującym na terenie Gminy Gdów zebrano łącznie 39,4200 Mg odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01).

Odpady te zostały przekazane w całości do Kompostowni odpadów zielonych
w Choczni, ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia, gdzie w całości zostały poddane procesowi R3 – recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane, jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).

c) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

W 2020 roku po sortowaniu odebranych zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych powstało łącznie 1704,9535 Mg odpadów przekazanych do składowania. W  tym łączna masa odpadów frakcji o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm  stanowi 1662,0792 Mg, zaś łączna masa odpadów frakcji o wielkości powyżej 80 mm stanowi 42,8743 Mg.
W 2020 roku nie przekazano do składowania odpadów powstałych
po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych.

Odpady powstałe po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych przekazano na następujące składowiska:

Lp Odpady powstałe
po sortowaniu
zmieszanych
(niesegregowanych) odpadów
komunalnych
Nazwa i adres składowiska Ilość odpadów [Mg]
1 191212 (frakcja powyżej 80 mm) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
42-400 Zawiercie, ul. Podmiejska 53
1,0371
2 191212 (frakcja powyżej 80 mm) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Zawierciu – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
42-400 Zawiercie, ul. Podmiejska 53
4,0163
3 191212 (frakcja powyżej 80 mm) Cofinco-Poland Sp. z.o.o.
40-956 Katowice, ul. Graniczna 29
3,5910
4 191212 (frakcja powyżej 80 mm) Składowisko odpadów Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o.
32-500 Balin, ul. Głogowa 75
0,5860
5 191212 (frakcja powyżej 80 mm) Składowisko odpadów Pre Zero Sp. z o. o.
44-193 Knurów, ul. Szybowa 44
9,2981
6 191212 (frakcja powyżej 80 mm) Cofinco - Poland Sp. z o.o. Składowisko
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Jastrzębiu Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dębina 36
 
20,1142
7. 191212 (frakcja powyżej 80 mm) Składowisko odpadów Agencja Komunalna Sp. z o.o. 32-620 Brzeszcze ul. Graniczna 48  4,2246
8 191212 (frakcja powyżej 80 mm) Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne
32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1
 
0,0070
9 19 05 99 (frakcja od 0 do 80 mm) Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne
i obojętne w Choczni
34-123 Chocznia ul. T. Kościuszki 304
1425,8840
10 19 05 99 (frakcja od 0 do 80 mm) Cofinco Poland Sp. z o. o. Składowisko
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dębina 36
0,3587
11 19 05 99 (frakcja od 0 do 80 mm) Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa
Chemicznego  Sp. z o. o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  "za rzeką Biała" 33-100 Tarnów, ul. Czysta
0,3809
12 19 05 99 (frakcja od 0 do 80 mm) Składowisko odpadów Pre Zero Sp. z o. o.
44-193 Knurów, ul. Szybowa 44
1,5785
13 19 05 99 (frakcja od 0 do 80 mm) Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław”
Sp. z o. o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1
 
0,0280
14 19 05 99 (frakcja od 0 do 80 mm) Składowisko odpadów Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o.
32-500 Balin, ul. Głogowa 75
4,5639
15 19 05 99 (frakcja od 0 do 80 mm) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne; Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Tarnowie
 
13,5928
16 19 05 99 (frakcja od 0 do 80 mm) Grupa Azoty za rzeką Białą
33-100 Tarnów, ul. Czysta
0,9128
17 19 05 99 (frakcja od 0 do 80 mm) Składowisko odpadów "za rzeką Białą" Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o. o. 33-100 Tarnów, ul. Czysta 199,6170
18 19 05 99 (frakcja od 0 do 80 mm) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Stare Miasto – Park
Sp. z o. o. 37-300 Giedlarowa
0,1670
19 19 05 99 (frakcja od 0 do 80 mm) Cofinco-Poland Sp. z o. o.
40-956 Katowice, ul. Graniczna 29
6,7810
20 19 05 99 (frakcja od 0 do 80 mm)  IT.O.Ś Sp. z o. o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipiu
Śląskim
42-700 Lipie Śląskie, ul. Cegielniana 22
0,0678
21 19 05 99 (frakcja od 0 do 80 mm) Składowisko odpadów Agencja Komunalna
Sp. z o. o. 32-620 Brzeszcze, ul. Graniczna 48
8,1400
22 19 05 03 Kompost
nieodpowiadający
wymaganiom
(nienadający się do
wykorzystania)
 
Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 47-126 Kielcza
 
0,0068
    Łączna ilość odpadów przekazanych do składowania 1704,9535

 

3)  Osiągnięte przez gminę Gdów wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2020 wynosi 63 %
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2020 wynosi 88 %
  •  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2020 wynosi 2 %

4)  Podmiot zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893):

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych przyjmowany jest wyłącznie od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a następnie transportowany i zagospodarowywany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa.

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Google Play

Interaktywna mapa gminy Gdów

Sprawdź