Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Gdów w 2023 r.:

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gdów:

 • a) zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01)

W 2022 r. odebrano  3329,3400 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Odpady te w całości zostały poddane przetwarzaniu w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (instalacje MBP) w procesie R12 (wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11).

Cały strumień niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych był przetwarzany w następujących instalacjach:

     Lp.     Nazwa i adres instytucji                        Ilość odpadów [Mg]

 1. Instalacja MBP odpadów komunalnych w Balinie  12,2400
 2. Instalacja komunalna (MBP) ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia  2651,4600
 3. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu  18,1600
 4. FCC Podhale Sp. Z o.o. MBP   30,3200
 5. Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów FCC Podhale Sp. z o.o. 1,5700
 6. Zakład segregacji i kompostowania odpadów FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.  3,5100
 7. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarstwo Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu  20,4000
 8. Instalacja MBP odpadów Komunalnych w Krakowie 15,6600
 9. Zakład zagospodarowania Odpadów EMPOL MBP 29,5600
 10. FCC Śląsk Sp. Z o.o. Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów  0,3600
 11. MIKI Recykling Sp. z o.o. – instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 331,0000
 12. BP RECYKLING Sp. z o.o. 150,9800
 13. Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów FCC Podkarpacie Sp. z o.o. 0,1400
 14. REMONDIS KRAKÓW SP. Z O.O. 24,4800
 15. Instalacja Komunalna w Knurowie  36,2800
 16. Instalacja komunalna do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz doczyszczania odpadów zbieranych selektywnie i wytwarzania paliwa alternatywnego w Krakowie, MIKI Recykling Sp. z o.o.    3,2200

     Łączna ilość odpadów przekazanych do przetworzenia:  3329,3400

b) bioodpadów stanowiących odpady komunalne (20 02 01)

W 2022 r. łącznie z terenu Gminy Gdów zebrano i odebrano 770,8300 Mg odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01), w tym:

 • od mieszkańców odebrano 720,3000 Mg odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01),
 • w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonującym na terenie Gminy Gdów zebrano łącznie 49,9300 Mg odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01).

Odpady odebrane od mieszkańców w całości zostały poddane procesowi R3 – recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane, jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) i przekazane do następujących instalacji:

 • Kompostownia odpadów zielonych P.K. EKO Chocznia Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia – 720,6200 Mg,
 • FCC Śląsk Sp. z o.o. Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów – 0,1000 Mg,
 • Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów – FCC Podhale Sp. z o.o. – 0,1800 Mg.

Odpady zebrane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w całości zostały poddane procesowi R3 – recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane, jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) i przekazane do Firma Usługowo – Handlowa KOP – EKO Karol Trzupek Zalesiany 1, 32-420 Gdów – 49,9300 Mg.

c) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

W 2022 roku po sortowaniu odebranych zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych powstało łącznie 1479,6250 Mg odpadów przekazanych do składowania. W  tym łączna masa odpadów frakcji o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm  stanowi 1452,4059 Mg, zaś łączna masa odpadów frakcji o wielkości powyżej 80 mm stanowi 27,2191 Mg.

Odpady powstałe po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych przekazano na następujące składowiska:

Lp.Odpady powstałe po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych   Nazwa i adres składowiska     Ilość odpadów [Mg]

 • 1.19 05 99 inne niewymienione odpady Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego ul. Czysta 33-100 Tarnów    4,6514
 • 2.19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 Składowisko odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w Balinie 32-500 Balin, ul. Głogowa 75   0,7356
 • 3. 19 05 99 inne niewymienione odpady Składowisko odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w Knurowie 44-193 Knurów, ul. Szybowa 44   3,4064
 • 4. 19 05 99 inne niewymienione odpady  Składowisko odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne  w Balinie, 32-500 Balin, ul. Głogowa 75    6,4904
 • 5. 19 05 99 inne niewymienione odpady  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jastrzębiu Zdrój 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dębina 36    2,9754
 • 6. 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11    Składowisko odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w Knurowie 44-193 Knurów, ul. Szybowa 44    26,2475
 • 7. 19 05 99 inne niewymienione odpady  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Młyny, Młyny 115 A 37-552 Młyny    34,7762
 • 8. 19 05 99 inne niewymienione odpady  Składowisko Odpadów „za rzeką Białą” Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. ul. Czysta 33-100 Tarnów    131,2822
 • 9. 19 05 99 inne niewymienione odpady  Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne al. Jana Pawła II 41-902 Bytom    9,5621
 • 10. 19 05 99 inne niewymienione odpady  PWK Górna Odra Sp. z o.o. Składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie   ul. Dworcowa 47-451 Tworków    3,0559
 • 11. 19 05 99 inne niewymienione odpady   Cofinco - Poland Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jastrzębiu Zdrój 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dębina 36    4,5309
 • 12. 19 05 99 inne niewymienione odpady   Cofinco - Poland Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jastrzębiu Zdrój 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dębina 36    3,2026
 • 13. 19 05 99 inne niewymienione odpady   Cofinco - Poland Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jastrzębiu Zdrój 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dębina 36    2,2685
 • 14. 19 05 99 inne niewymienione odpady   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach – Składowisko odpadów ul. Wojska Polskiego 41-600 Świętochłowice    3,2941
 • 15.19 05 99 inne niewymienione odpady    IT.O.Ś Sp. z o. o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipiu  Śląskim 42-700 Lipie Śląskie, ul. Cegielniana 22    2,3256
 • 16.19 05 99 inne niewymienione odpady    IT.O.Ś Sp. z o. o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipiu Śląskim 42-700 Lipie Śląskie, ul. Cegielniana 22    0,0164
 • 17.19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11    Cofinco - Poland Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jastrzębiu Zdrój 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dębina 36    0,1965
 • 18.19 05 99 inne niewymienione odpady  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Stare Miasto – Park Sp. z o. o. 37-300 Giedlarowa    0,4895
 • 19.19 05 03  kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)    Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ENERIS EKOLOGICZNE CENTRUM UTYLIZACJI SP. Z O. O. Rusko 6658-120 Jaroszów 0,0272
 • 20.19 05 99 inne niewymienione odpady  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Stare Miasto – Park Sp. z o. o. 37-300 Giedlarowa    0,0178
 • 21.19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11    Składowisko  odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Pocieszka” ul. Strefowa 8 39-400 Tarnobrzeg    0,0230
 • 22.19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11    Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „ Pocieszka” 28-200 Staszów   0,0135
 • 23.19 05 99 inne niewymienione odpady Cofinco - Poland Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jastrzębiu Zdrój 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dębina 36    0,0077
 • 24.19 05 99 inne niewymienione odpady Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne al. Jana Pawła II 41-902 Bytom    0,0302
 • 25.19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11    Cofinco - Poland Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jastrzębiu Zdrój 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dębina 36    0,0030
 • 26.19 05 99 inne niewymienione odpady    Cofinco - Poland Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jastrzębiu Zdrój 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dębina 36    0,3809
 • 27.19 05 99 inne niewymienione odpady    PWK Górna Odra Sp. z o.o. Składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie      ul. Dworcowa 47-451 Tworków    0,0062
 • 28.19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ENERIS EKOLOGICZNE CENTRUM UTYLIZACJI SP. Z O. O. Rusko 66 58-120 Jaroszów 0,0133
 • 29.19 05 99 inne niewymienione odpady  Składowisko Odpadów „za rzeką Białą” Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. ul. Czysta 33-100 Tarnów    1,1580
 • 30.19 05 99 inne niewymienione odpady  Cofinco - Poland Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jastrzębiu Zdrój44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dębina 36    7,0733
 • 31.19 05 99 inne niewymienione odpady    Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Młyny, Młyny 115 A 37-552 Młyny    6,6606
 • 32.19 05 99 inne niewymienione odpady    Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Młyny, Młyny 115 A 37-552 Młyny    10,3341
 • 33.19 05 99 inne niewymienione odpady    Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Choczni 34-123 Chocznia ul. T. Kościuszki 304    1214,3690

Odpady powstałe po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych i zebranych przekazane do składowania:

Lp.    Odpady powstałe po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych i zebranych    Nazwa i adres składowiska    Ilość odpadów [Mg]

 • 1. 19 05 99 inne niewymienione odpady    Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Młyny, Młyny 111a, 37-552 Młyny    1,0400

3)  Osiągnięte przez gminę Gdów wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w roku 2022 wynosi 48,37 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2022 wynosi 100 %
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2022 wynosi 1,39 %
 • poziom składowania odpadów komunalnych wynosi 18,99%

W 2022 r. z terenu Gminy Gdów odpady komunalne odbierały następujące firmy:

 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. os. Rzeka 133, 34 -451 Tylmanowa,
 2. Zbiór i Segregacja Odpadów "TRASZKAN" S.J. S.F.Z. Sroka Zegartowice 105,32-413 Zegartowice,
 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków,
 4. Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o ul. Barska 12, 30-307 Kraków,
 5. "ANBUD" Firma Usługowo-Handlowa Andrzej Zyguła Trąbki 451, 32-020 Trąbki,
 6. EKOMBUD Sp. z o.o ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia,
 7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk 94A 26-008 Wola Jachowa.

4)  Podmiot zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622):

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych przyjmowany jest wyłącznie od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych został odebrany przez firmę Biosystem S.A. ul. Odlewnicza 68, 30-142 Kraków.