Rejestr działalności regulowanej

Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze - stan na dzień 3 lipca 2024r.

Wpis (zmiana wpisu) do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gdów

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
 • porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888).
 •  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Klimatu a z dnia 2stycznia  2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

Opis sprawy:  
Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów: wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
- Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.; Dz. U. z 2021 r., poz. 888) jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,
b) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
c) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
d) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Kogo dotyczy:  Przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność gospodarczą


Wymagane dokumenty: 

 • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Oświadczenie  o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty :

 •  -  50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru).
 • -  25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).
 • -  17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.
 • - 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 • -  5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać (na konto: Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Gdowie Nr 97 8591 0007 0070 0100 1443 0039).

 Miejsce załatwienia sprawy :

Urząd Gminy Gdów, Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska, numer pokoju 7, nr telefonu (12) 251-04-95

Tryb odwoławczy : Od wydanej decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.