Placówka Wsparcia Dziennego -Zagórzany

Placówka Wsparcia Dziennego w Zagórzanach, została  utworzona w 2008 roku. Jest jednostką organizacyjną Gminy Gdów. Na mocy porozumienia samorządowego  zawartego  przez  Gminę Gdów i Starostwo Powiatu Wielickiego Placówka  otrzymuje dotację na realizację zadania zleconego pokrywająca ok.40% kosztów  ujętych w planie finansowym. Celem Placówki jest zapewnienie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka opieką i wychowaniem. W celu realizacji obowiązków statutowych Placówka współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a  także z placówkami oświatowymi i innymi podmiotami pomocnymi  w realizacji zadań. W ramach realizacji swoich zadań   placówka zapewnia dzieciom:

  1.  opiekę i wychowanie,
  2.  pomoc w nauce,
  3.  organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań i uzdolnień u dzieci.

Placówka funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny dziennie, w  godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców. Przyjmowanie dzieci do Placówki odbywa się bez skierowania, a pobyt jest nieodpłatny.  Opieką Placówki objętych jest 20 dzieci, uczniów szkoły podstawowej. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest dobrowolne.  Zdarzają się sytuacje, gdy zostają one skierowane do placówki przez sąd.


Placówka Wsparcia Dziennego, Zagórzany 109, 32-420 Gdów

  • kierownik:  Maria Kmiecik