Zgłoszenie do CEIDG

Zgłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmiany wpisu, wykreślenia wpisu oraz informacji o zawieszeniu/wznowieniu działalności gospodarczej

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG:
- drogą elektroniczną - za pośrednictwem formularza elektronicznego, przy użyciu: podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu; podpisu zaufanego; podpisu osobistego albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek i czas jego przesyłania oraz zapewniający integralność danych zawartych we wniosku,
-  osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy (przedstawić należy dokument potwierdzający tożsamość),
- lub wysłać przesyłką rejestrowaną na adres wybranego przez przedsiębiorcę urzędu gminy (wniosek złożony w ten sposób musi być opatrzony własnoręcznym  podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza).

Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć:
1. w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek:
a) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
b) zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
c) zmianę danych wykazanych w zgłoszeniach, o których mowa w lit. a i b,
d) zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń, o których mowa w lit. a i b.
2. zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów   i usług - VAT-R,
3. żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania,
4. żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy  od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek  na podatek dochodowy od osób fizycznych,
5. żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał,
6. żądanie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:   
1. wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
2.  zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,                                     
3) zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, z wyjątkiem wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy, składa się oświadczenia o:
1. podejmowaniu lub wykonywaniu określonej działalności gospodarczej nieobjętej żadnym  z zakazów, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, wydanym wobec osoby, której wpis dotyczy,
2. posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenia zawiera w nich klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.