Środowiskowy Dom Samopomocy -Zagórzany

Środowiskowy Dom Samopomocy
Zagórzany 109, 32-420 Gdów

dyr. Kamila Bączkowska

Jednostka prowadzi działalność od 12 lat, rozpoczynała swoją działalność z 30 miejscami. Jest organizacją ponadgminną, a przebywają w niej uczestnicy z niepełnosprawnością intelektualną, chore psychicznie oraz przewlekle chore wykazujące zaburzenia czynności psychicznych i fizycznych (osoby po udarze mózgu, wylewie, po wypadkach losowych). W ciągu roku 2020r. z usług jednostki korzystało 48 podopiecznych  Fachową opiekę i pracę nad podopiecznymi sprawuje zespół wspierająco – aktywizujący.
 
Uczestnicy zajęć w  SDS są zorganizowani w 6 - osobowych grupach. Wszyscy uczestnicy prowadzonych zajęć mają opracowany indywidualny, dwuletni plan wspierająco - aktywizujący, i na bieżąco weryfikowany na podstawie zgromadzonej   dokumentacji, wywiadu środowiskowego, obserwacji, działań i zachowań w placówce. Stworzone programy terapii są realizowane w trakcie zajęć terapeutycznych. Przyjmują one różnorodny charakter działań w formie treningu na przykład: kulinarnego, umiejętności praktycznych, higienicznego, samoobsługowego, budżetowego, relaksacyjnego. W efekcie podjętych działań   z zakresu ergoterapii (aktywizacja zawodowa) 1 uczestnik podjął pracę. Treningi prowadzone są   w oparciu o pracownie stolarsko – wikliniarską, plastyczną, kulinarną, krawiecko - hafciarską, muzyczną, edukacyjno - komputerową, rehabilitacyjną. Efektem prowadzonych zajęć w pracowniach jest nabycie szeregu umiejętności pozwalających na rozwój zainteresowań, przygotowanie do samodzielności i podjęcia pracy dzięki nabyciu praktycznych umiejętności z zakresu: obsługi podstawowych urządzeń krawieckich, przygotowania posiłku, obróbki produktów żywnościowych, praktycznej obróbki drewna i materiałów papierniczych. Pracownie pozwalają również na zdobycie umiejętności z zakresu czytania ze zrozumieniem, pisania, gry na instrumentach, rytmiki czy śpiewu.   Prowadzone   zajęcia   rehabilitacyjne    poprawiają ogólną   kondycję pensjonariuszy.      
 
W ramach zająć w pracowni sensorycznej prowadzone są działania zmierzające do poprawy stanu psychicznego podopiecznych. Nabywają oni umiejętności wielosensorycznego postrzegania świata, rozwijają zainteresowania. Celem udziału w tego typu zajęciach jest rozwijanie poziomu samodzielnego funkcjonowania w rodzinie i w środowisku osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Efektem tych zajęć jest zniwelowanie napięcia ruchowego, negatywnych skutków choroby, poprawa   i rozwijanie koncentracji i logicznego myślenia.
 
Udział podopiecznych w treningach z zakresu funkcjonowania w życiu społecznym ma na celu: poprawę funkcjonowania niepełnosprawnych w środowisku społecznym, pracę z ich rodziną, poprawę umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych. Zajęcia te mają również na celu niwelowanie zachowań biernych i braku inicjatywy, zwiększenie poczucia przynależności do grupy. Treningi z zakresu rozwoju intelektualnego mają na celu  nabycie umiejętności liczenia, pisania, rozumienia tekstu mówionego, rozwój mowy i słownictwa. Dodatkowo rozwijanie orientacji, rozpoznawanie podstawowych kształtów geometrycznych, twórczości własnej, wzbogacanie treści wypowiedzi, udział w ćwiczeniach poprawiających koncentrację oraz logiczne myślenie, orientowanie się w przestrzeni i czasie.
 
Środowiskowy Dom Samopomocy współpracuje z jednostkami świadczącymi usługi o podobnym charakterze, bierze aktywny udział w imprezach okolicznościowych, konkursach, zabawach, zawodach i piknikach integracyjnych.