Licenecje

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką następuje na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. Jeżeli wniosek przedsiębiorcy jest poprawny i zawiera wszystkie wymagane prawem załączniki, w tym dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisu, organ licencyjny wydaje licencję oraz wypis. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udzielana jest przedsiębiorcy na obszar gminy, na czas oznaczony nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat (uwzględniając wniosek strony).Zgodnie z przepisami organ udzielający licencji wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji.

*Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do wymagań określonych  w ustawie zmienionej o transporcie drogowym oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów,  na wniosek przedsiębiorcy złożony przed upływem 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – tj. na wniosek złożony przed 31 grudnia 2022 roku.

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed 1 stycznia 2020 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie ustawy  o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw - do 31 grudnia 2022 roku.

---- PO TYM TERMINIE LICENCJE TRACĄ WAŻNOŚĆ-----.

Wymagane Dokumenty
Poprawnie wypełniony wniosek przedsiębiorcy o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zawierający następujące dane:

 1. oznaczenie przedsiębiorcy (firma przedsiębiorcy zgodna z wpisem do CEIDG - z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy lub nazwa osoby prawnej zgodna z wpisem do KRS),
 2. siedziba i adres przedsiębiorcy - stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub adres zamieszkania przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną (w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) albo siedziba przedsiębiorcy będącego osobą prawną,
 3. adres do doręczeń i inne dane kontaktowe (dane kontaktowe nie są obowiązkowe, ale ułatwią kontakt w sprawie wniosku, w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy podać dane kontaktowe pełnomocnika),
 4. Informacja o wpisie do CEIDG albo numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS,
 5. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 6. Określenie czasu, na jaki ma być udzielona licencja: od 2 do 15 lat, powyżej 15 do 30 lat, powyżej 30 do 50 lat,
 7. Informacje o pojeździe, który będzie wykorzystywany jako taksówka: marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN (numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta), wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (np. umowa użyczenia, leasingu, dzierżawy).

Do wniosku o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką należy dołączyć:

 1. oświadczenie o niekaralności składa przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku kiedy o licencję występuje spółka to oświadczenie o niekaralności muszą złożyć wszyscy członkowie organu zarządzającego,
 2. zaświadczenie o niekaralności z sądu, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 3. kopie dokumentów stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych,
 4. kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu lub pozwolenia czasowego z wpisem o przystosowaniu pojazdu jako TAXI,
 5. dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem (jeśli nie jest on własnością przedsiębiorcy),
 6. wykaz pojazdów (jeśli więcej niż 1 pojazd),
 7. wykaz zatrudnionych kierowców (w przypadku zatrudnienia),
 8. kopia świadectwa legalizacji taksometru,
 9. kopia prawa jazdy,
 10. dokument pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) w przypadku gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika przedsiębiorcy (każdorazowe dołączenie do akt dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 złotych, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu ),
 11. opłatę.