Rejestracja żłobków i klubów dziecięcych

Rejestracja żłobków i klubów dziecięcych
Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy   z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020, poz. 326).
Dokumentacja związana z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć w formie elektronicznej przede wszystkim:
1. decyzję Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
2.decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego lub opinię prezydenta w przypadku klubu dziecięcego,
3. zaświadczenie o niekaralności (jeśli podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy jest osobą fizyczną),
4.oświadczenie o dokonaniu opłaty za wpis.
Do wniosku dołącza się oryginały dokumentów w postaci elektronicznej lub uwierzytelnione elektroniczne kopie dokumentów.
Wójt Gminy Gdów wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru w terminie 7 dni od złożenia wniosku (elektronicznie).
Jeśli podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Wójt Gminy Gdów odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do Rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

Zasady dokonywania zmian w Rejestrze:
W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:
1.wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art.27 ust. 4 pkt 1-4, 7 i 9 ustawy,
2.dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za   pośrednictwem systemu teleinformatycznego - w przypadku  danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 ustawy.
Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z Rejestru:
Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:
1.złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie,   
2.nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
3.przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych  ze stanem faktycznym,
4.wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Dokumenty (wniosek o wpis, wniosek o wykreślenie, informacja o zmianie danych zawartych   w rejestrze) składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (https://empatia.mpips.gov.pl/).
Wnioski składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym.
W celu sprawdzenia zgodności danych, Wójt Gminy Gdów może żądać dodatkowych dokumentów. Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy wójt może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych.