Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym

System gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Gdów objęła nieruchomości zamieszkałe oraz domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
Właściciele pozostałych nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. obiekty handlowe, usługowe, przemysłowe, instytucje) są zobowiązani do posiadania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zawartej bezpośrednio z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (wykaz firm).

Nieruchomości zamieszkałe
Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Opłata naliczana jest na podstawie deklaracji złożonej wyłącznie na wzorze uchwalonym przez Radę Gminy Gdów.
Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przy czym za właściciela nieruchomości uważa się również współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

W przypadku zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia tego faktu. Każdorazowo w sytuacji zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Wówczas opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w wysokości 31,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ponosi opłatę podwyższoną, w wysokości dwukrotnej stawki opłaty, tj. 62,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, zwolnieni są w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprzez obniżenie miesięcznej wysokości opłaty o kwotę stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz kwoty 4,00 zł.
Opłata płatna jest z dołu, za okresy dwumiesięczne bez wezwania organu, w terminie do ostatniego dnia: lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia.

Wpłaty należy uiszczać w kasie tutejszego Urzędu lub na rachunek bankowy Gminy Gdów podając w tytule wpłaty: nr kartoteki/rok. Każdy mieszkaniec, który złożył deklarację otrzymuje indywidualny rachunek do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (domki letniskowe)
Właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe obowiązani są uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi stanowiąca ryczałt za okres roczny. Opłata naliczana jest na podstawie deklaracji złożonej wyłącznie na wzorze uchwalonym przez Radę Gminy Gdów.
Roczna ryczałtowa stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 181,00 zł za rok od ww. nieruchomości.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ponosi opłatę podwyższoną, w wysokości dwukrotnej stawki opłaty, tj. 362,00 zł za rok.
Na wysokość opłaty nie wpływa okres faktycznego przebywania na nieruchomości o charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym oraz ilość wytwarzanych odpadów komunalnych.
Opłata płatna jest bez wezwania organu w terminie do 31 sierpnia 2021 r. Wpłat należy dokonywać w kasie tutejszego urzędu lub przelewem na indywidualne numery  kont, podając w tytule wpłaty nr kartoteki/rok. Każdy letnik, który złożył deklarację otrzymuje indywidualny rachunek do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odbiór odpadów komunalnych

Odpady komunalne odbierane są po ich wystawieniu przez właścicieli nieruchomości do godz. 7:00 wzdłuż dróg publicznych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz gminnych wewnętrznych), a w przypadku dróg prywatnych dojazdowych, tylko za pisemną zgodą właściciela /właścicieli drogi skierowaną bezpośrednio do firmy odbierającej odpady, w terminach przyjętych wg harmonogramu, z częstotliwością:
• co 14 dni odbierane są niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
• co 28 dni odbierane są selektywnie zebrane frakcje odpadów, tj. papier, tektura, w tym opakowania z papieru i tektury, szkło, w tym opakowania szklane, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
• co 28 dni, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października co 14 dni, bioodpady stanowiące odpady komunalne,
• 2 razy w roku odbierane są: odpady wielkogabarytowe (z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), w tym m.in.: armatura kuchenna i łazienkowa, pozbawione szyb okna, drzwi i meble oraz zużyte opony.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi są odbierane i zagospodarowywane bezpośrednio z nieruchomości następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) w każdej ilości w jakiej zostały wytworzone na danej nieruchomości:
• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne niezawierające w swoim składzie frakcji odpadów podlegających selektywnemu zbieraniu, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów budowlanych,
• frakcje odpadów podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania:
- papier, w tym: odpady z papieru, odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
- szkło, w tym: odpady ze szkła, odpady opakowaniowe ze szkła,
- metale, w tym: odpady metali, odpady opakowaniowe z metali,
- tworzywa sztuczne, w tym: odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- odpady wielkogabarytowe (z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), w tym m.in.: armatura kuchenna i łazienkowa, pozbawione szyb okna, drzwi i meble,

2) w ograniczonej ilości wytworzonych na danej nieruchomości:
• bioodpady stanowiące odpady komunalne – maksymalnie 15 sztuk worków o pojemności 120 l, podczas każdego odbioru odpadów przypadającego na każdą złożoną deklarację,
• zużyte opony – maksymalnie 4 sztuki podczas jednego odbioru odpadów przypadającego na każdą złożoną deklarację z wyłączeniem opon z ciągników i maszyn rolniczych oraz z pojazdów i maszyn pochodzących z działalności gospodarczej, niepochodzące od osób ponoszących ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (letników).

Bioodpady stanowiące odpady komunalne odbierane są przez firmę bezpośrednio z nieruchomości oraz przyjmowane w Punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie zdeklarowali kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Firma odbierająca odpady na czas trwania umowy wyposaża nieruchomości zamieszkałe w plastikowe pojemniki na zmieszane odpady komunalne o pojemności 120 litrów lub 240 litrów (w przeliczeniu jeden pojemnik o pojemności 120 l przypada na 4 osoby, lecz nie więcej niż dwa pojemniki 120 l lub jeden pojemnik 240 l na złożoną z danej nieruchomości deklarację), oraz w kolorowe foliowe worki na frakcje odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce zgodnie z zapotrzebowaniem właścicieli nieruchomości (tj. na zasadzie wymiany, zgodnie z kolorem i ilością wystawionych worków w dniu odbioru). Natomiast nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wyposażane są w czarne worki na zmieszane odpady komunalne oraz kolorowe foliowe worki na odpady zbierane selektywnie (tj. na zasadzie wymiany, zgodnie z kolorem i ilością wystawionych worków w dniu odbioru).

Brakujące worki do segregacji odpadów oraz czarne worki na odpady zmieszane przeznaczone dla letników, można pobrać z Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gdowie (plac przy bazie SKR - wjazd od ul. Staszica).

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Google Play

Interaktywna mapa gminy Gdów

Sprawdź