Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Gdów objęła nieruchomości zamieszkałe oraz domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno -wypoczynkowe. Właściciele pozostałych nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. obiekty handlowe, usługowe, przemysłowe, instytucje) są zobowiązani do posiadania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zawartej bezpośrednio z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (wykaz firm).

Nieruchomości zamieszkałe

Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Opłata naliczana jest na podstawie deklaracji złożonej wyłącznie na wzorze uchwalonym przez Radę Gminy Gdów. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przy czym za właściciela nieruchomości uważa się również współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

W przypadku zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia tego faktu. Każdorazowo w sytuacji zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Wówczas opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w wysokości 31,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ponosi opłatę podwyższoną, w wysokości dwukrotnej stawki opłaty, tj. 62,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, zwolnieni są w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprzez obniżenie miesięcznej wysokości opłaty o kwotę stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz kwoty 4,00 zł.  Opłata płatna jest z dołu, za okresy dwumiesięczne bez wezwania organu, w terminie do ostatniego dnia: lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia. Wpłaty należy uiszczać w kasie tutejszego Urzędu lub na rachunek bankowy Gminy Gdów podając w tytule wpłaty: nr kartoteki/rok. Każdy mieszkaniec, który złożył deklarację otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (domki letniskowe)

Właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe obowiązani są uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącą ryczałt za okres roczny. Opłata naliczana jest na podstawie deklaracji złożonej wyłącznie na wzorze uchwalonym przez Radę Gminy Gdów. Roczna ryczałtowa stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 181,00 zł za rok od ww. nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ponosi opłatę podwyższoną, w wysokości dwukrotnej stawki opłaty, tj. 362,00 zł za rok. Na wysokość opłaty nie wpływa okres faktycznego przebywania na nieruchomości o charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym oraz ilość wytwarzanych odpadów komunalnych. Opłata płatna jest bez wezwania organu w terminie do 31 sierpnia 2023 r. Wpłat należy dokonywać w kasie tutejszego urzędu lub przelewem na indywidualne numery  kont, podając w tytule wpłaty nr kartoteki/rok. Każdy letnik, który złożył deklarację otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odbiór odpadów komunalnych

Odpady komunalne odbierane są po ich wystawieniu przez właścicieli nieruchomości do godz. 7:00 wzdłuż dróg publicznych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz gminnych wewnętrznych), a w przypadku dróg prywatnych dojazdowych, tylko za pisemną zgodą właściciela /właścicieli drogi skierowaną bezpośrednio do firmy odbierającej odpady, w terminach przyjętych wg harmonogramu, z częstotliwością:

 • • co 14 dni odbierane są niesegregowane odpady komunalne,
 • • co 28 dni odbierane są selektywnie zebrane frakcje odpadów, tj. papier, tektura, w tym opakowania z papieru i tektury, szkło, w tym opakowania szklane, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
 • • co 28 dni, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października co 14 dni, bioodpady stanowiące odpady komunalne,
 • • 2 razy w roku odbierane są: odpady wielkogabarytowe (z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon), w tym m.in.: armatura kuchenna i łazienkowa, pozbawione szyb okna, drzwi i meble.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi są odbierane i zagospodarowywane bezpośrednio z nieruchomości następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) w każdej ilości w jakiej zostały wytworzone na danej nieruchomości:

 • • niesegregowane odpady komunalne niezawierające w swoim składzie frakcji odpadów podlegających selektywnemu zbieraniu, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów budowlanych,
 • • frakcje odpadów podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania:
 • - papier, w tym: odpady z papieru, odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
 • - szkło, w tym: odpady ze szkła, odpady opakowaniowe ze szkła,
 • - metale, w tym: odpady metali, odpady opakowaniowe z metali,
 • - tworzywa sztuczne, w tym: odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • - odpady wielkogabarytowe (z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon), w tym m.in.: armatura kuchenna i łazienkowa, pozbawione szyb okna, drzwi i meble.

2) w ograniczonej ilości wytworzonych na danej nieruchomości:

 • • bioodpady stanowiące odpady komunalne – maksymalnie 5 sztuk worków o pojemności 120 l, podczas każdego odbioru odpadów przypadającego na każdą złożoną deklarację,
 • Bioodpady stanowiące odpady komunalne odbierane są przez firmę bezpośrednio z nieruchomości (posiadającej w widocznym miejscu naklejkę „Oddaję BIO”) oraz przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie zdeklarowali kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Od 1 stycznia 2023 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi gromadzą niesegregowane odpady komunalne w pojemnikach lub w czarnych workach. Gmina nie doposaża ww. posesji w kosze. Właściciel nieruchomości sam decyduje w czym będzie gromadził niesegregowane odpady komunalne. Należy pamiętać o utrzymywaniu pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Ponadto, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gdów, odpady komunalne gromadzi się oddzielnie w oznaczonych stosownym opisem i kolorem workach. Do segregacji odpadów stosuje się odpowiednio worki w kolorach:

 • kolor żółty – oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • kolor niebieski - oznaczony napisem „Papier” - odpady z papieru, w tym odpady
 • z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
 • kolor zielony – oznaczony napisem „Szkło”- odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
 • kolor brązowy - oznaczony napisem „Bio” – bioodpady.

Brakujące worki do segregacji odpadów oraz czarne worki na odpady zmieszane można pobrać  w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gdowie przy ul. Staszica 1546.

Od 1 stycznia 2023 r. została uruchomiona aplikacja mobilna, która po pobraniu i zainstalowaniu na telefonie komórkowym pomoże w łatwy sposób mieszkańcom naszej gminy sprawdzić np.: terminy odbioru odpadów, terminy płatności, informacje dotyczące odpadów komunalnych, informacje jakie odpady przyjmowane są na PSZOK.