Zagospodarowanie przestrzenne

REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Beata Podkul - kierownik referatu
I piętro pok.35; tel.12 288-94-40 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.105

  • Beata Wróbel – Cichecka, Monika Szczepańska - planowanie przestrzenne I piętro pok.36; tel.12 288-96-41 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.106
  • MIEJSCOWE PLANY- PLATFORMA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

  • OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY GDÓW

  • OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GDÓW o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu zmienionego projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szczytniki w jego granicach administracyjnych „Zmiana MPZP- Szczytniki.2”
  • OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GDÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Nieznanowice - obszar „Nieznanowice-4” Część A, położonego w Gminie Gdów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  • OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GDÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Czyżów – obszar „Czyżów-2” ,
    w Gminie Gdów.