Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Gdów powołaną do wykonywania zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. Zadania nałożone na gminę, realizowane przez GOPS wynikają z przepisów ustaw oraz zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.Celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 

Do zadań ośrodka pomocy społecznej należą:

 1. pomoc społeczna (przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 2. praca socjalna,
 3. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 4. analiza zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 5. realizacja zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych,
 6. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb),
 7. świadczenia rodzinne,
 8. świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 9. dodatki mieszkaniowe.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy:

 1. udzielenie schronienia,
 2. zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 4. wypłacanie zasiłków celowych,
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 6.  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustalanie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 7. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
 8. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, dożywianie dzieci,
 9. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 10. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

 Do zadań zleconych przez administrację rządową, a realizowanych przez samorządy należą:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową ekologiczną,
 4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, przyznawanie pomocy cudzoziemcom.

Numery kontaktowe:

GOPS   - Dział Pomocy Społecznej - Gdów ul. Myślenicka 145, 32-420 Gdów 

Dyrektor:  Małgorzata Cebula- Jamka

GOPS - Dział Świadczeń Rodzinnych - Gdów ul. Myślenicka 2, 32-420 Gdów

godziny pracy:

 • poniedziałek: 7:30 - 17:00
 • wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
 • piątek: 7:30 - 14:00