Referaty i struktura Urzędu Gminy

Dane teleadresowe:

Godziny pracy Urzędu Gminy:

 • Poniedziałek 7:30 - 17:00 Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30 Piątek 7:30 - 14:00

Godziny pracy Kasy w Urzędzie Gminy:

 • Poniedziałek 7:30 - 15:45 Wtorek - Czwartek 7:30 - 14:00 Piątek 7:30 - 13:15

KIEROWNICTWO URZĘDU

Zbigniew Wojas - Wójt Gminy Gdów

Grzegorz Piętak - Zastępca Wójta

 • I piętro pok. 26, tel.  12 251 42 42  lub centrala 12 251 41 66 i nr wew. 119

Bożena Malarczyk -  Sekretarz Gminy

 • I piętro pok. 35,  tel. 12 251 45 45 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew. 119

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH, URZĄD STANU CYWILNEGO

Bożena Malarczyk – Sekretarz Gminy, kierownik Referatu

I piętro pok. 35, tel. 12 251-45-45 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew. 125

 • Aleksandra Stanak, Izabella Tokarz-Grabka – Sekretariat I piętro pok.24; tel. 12 251-43-66, centrala 12 251 41 66 i nr wew. 119 lub 149, fax.12 251-40-05
 • Lidia Dobranowska-Szostak, Iwona Ruman -  Biuro Obsługi Mieszkańców, Dziennik Podawczy parter; tel. 12 251-41-66, 12 251-42-66 i nr. wew.101 lub 12 288-81-01
 • Joanna Pawlik - ewidencja ludności, Kinga Kufta - dowody osobiste, parter pok.4; tel. 12 288-81-02  lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew. 102
 • Katarzyna Dudek - Urząd Stanu Cywilnego, parter pok.3; tel.12 288-81-03 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.103, Justyna Ostafil tel. 12 288-81-30 lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew130
 • Marcin Mikuła - ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; parter pok. 12; tel. 12 288-81-40 i nr. wew. 140 lub centrala 12 251-41-66 i nr. wew. 140
 • Katarzyna Strojny - organizacje pozarządowe, pozyskiwanie środków, II piętro pok. 52; tel. 12 288-81-37 lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew.137
 • Maciej Rybak - obsługa Rady Gminy Gdów,  poddasze pok.51; tel.12 288-81-16 lub centrala 12 251 41 66 i nr.wew.116
 • Piotr Kulczykowski - administrator sieci informatycznej, informatyk pok.33; tel.12 288-81-31 lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew.131
 • Monika Urbanik – Małek – Powiatowy Urząd Pracy - filia w Gdowie Budynek OSP Gdów (ul. Bocheńska 1155), II piętro; tel. 12 251 02 79
 • Stanisława Trojańska - samodzielne stanowisko ds. kadrowych II piętro pok.50; tel.12 288-81-08 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.108

REFERAT FINANSOWY

Katarzyna Lisowska - Skarbnik Gminy, kierownik referatu

I piętro pok.28; tel.12 288-81-28 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew. 128

 • Joanna Kucharz -Główny Księgowy- księgowość, sprawozdawczość, I piętro pok.23; tel.12 288-81-23 lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew.123
 • Ewa Kmiecik -księgowość, sprawozdawczość, I piętro pok.23; tel.12 288-81-24 lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew.124
 • Monika Dudek - księgowość, sprawozdawczość, I piętro pok.23; tel.12 288-81-23 lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew.123
 • Renata Krzek - środki trwałe, planowanie i wykonywanie budżetu, I piętro pok.22; tel.12 288-81-33 lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew.133
 • Anna Noszkiewicz – Mróz, Patrycja Górka - różne rozliczenia (w tym czynsze), rozliczenia z tytułu VAT, środki rad sołeckich I piętro pok.21; tel. 12 288-81-04 lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew.104
 • Bogumiła Daniel – planowanie i wykonywanie budżetu, inwestycje, księgowość, I piętro pok.22; tel.12 288-81-07 lub centrala 12251-41-66  i nr. wew.107
 • Ilona Tabor- egzekucja i księgowość podatków wszystkich miejscowości, opłata targowa -I piętro pok.nr.20; tel 12 288-81-20 lub centrala 12 251-41-66i nr. wew. 120
 • Renata Żak- wymiar podatków dla miejscowości: Cichawa, Gdów, Niewiarów, Świątniki Dolne - I piętro pok.nr.20; tel. 12 288-81-15 lub centrala 12 251-41-66 i nr. wew. 115
 • Magdalena Błyskal -wymiar podatków dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, I piętro pok.20; tel.12 288-81-17 lub centrala i nr. wew.117
 • Marta Obrał -Tuleja- wymiar podatków dla miejscowości: Czyżów, Klęczana, Liplas, Niegowić, Nieznanowice, Pierzchów, Stryszowa, Szczytniki, Wieniec, Zalesiany, Zborczyce, Zręczyce, I piętro pok.nr.20; tel.12 288-81-13 lub centrala 12 251-41-66 i nr. wew. 113
 • Barbara Figiel - podatek od środków transportowych, wymiar podatków dla miejscowości: Krakuszowice, Marszowice, Podolany, Wiatowice, Zagórzany  I piętro pok.20; 12 288-81-18 lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew 118
 • Ewa Turakiewicz - wymiar podatków dla miejscowości: Bilczyce, Fałkowice, Hucisko, Jaroszówka, Kunice, Książnice, Niżowa, Winiary, I piętro pok.20; tel 12 288-81-17 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.117
 • Agata Węglarz – kasa Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych parter; tel.12 288-81-09 lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew.109
 • Dorota Janic - samodzielne stanowisko ds. płac, I piętro pok.22; tel.12 288-81-33 lub centrala12 251 41 66 i nr. wew.133

REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Beata Podkul - kierownik referatu

I piętro pok.27 ; tel.12 288-81-05 lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew.105

 • Beata Wróbel – Cichecka, Monika Szczepańska - planowanie przestrzenne I piętro pok.36; tel.12 288-81-06 lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew.106
 • Anna Fatyga – zamówienia publiczne i inwestycje I piętro pok. 27; tel. 12 288-81-05 lub centrala 12 251- 41- 66 i nr. wew. 105
   

REFERAT GOSPODAROWANIA GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI

Jacek Wiśniowski-kierownik Referatu

I piętro pok. 31; tel. 12 288-81-44 lub centrala 12 251-41-66 i nr. wew. 144

 • Urszula Dobosz-Dzióbek – zamówienia publiczne I piętro pok.31; tel.centrala 12 288-81-45 i n.r wew.145
 • Ewa Mróz- gospodarka nieruchomościami komunalnymi I piętro pok. 31; tel. 12 288-81-44 lub centrala 12 251-41-66 i nr. wew. 144

REFERAT ZARZĄDZANIA DROGAMI

Jarosław Turecki - kierownik referatu

parter - wejście boczne do budynku, tel.12 288-81-36 lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew. 136

 • Joanna Substelna - Łakomy - zarządzanie drogami gminnymi, inwestycje drogowe parter - wejście boczne do budynku, tel.12 288-81-35  lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew.135
 • Marta Węglarz - wydawanie decyzji, oświadczeń, uzgodnień, lokalizacji parter - wejście boczne do budynku, tel.12 288-81-35 lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew. 135
   

REFERAT PRZEDSIĘWZIĘĆ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH GMINY

Łukasz Wojtan - kierownik referatu

parter pok.2; tel. 12 288-81-22 lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew.122

 • Sabina Trzupek – poprawa jakości powietrza (projekt LIFE) parter pok.9; tel.12 288-81-46 lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew.146
 •  Jadwiga Wojtas - poprawa jakości powietrza, parter pok.9; tel 12 288-81-21 lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew.121
   

REFERAT ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Tomasz Miszczyk - kierownik referatu

parter pok.7; tel.12 288-81-11 lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew.111

 • Agata Czarnota, Tomasz Miszczyk - rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska parter pok.7; tel.12 288-81-11 lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew.111
 • Beata Słabosz - parter pok.8; tel. 12 288-81-14 lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew.114
 • Agnieszka Graboś, Małgorzata Gawin - gospodarowanie odpadami komunalnymi parter pok.11; tel. 12 288-81-34 lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew.134
 • Anna Serafin- gospodarowanie odpadami komunalnymi, Robert Satoła- rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska  parter pok.10; tel.12 288-81-10 lub centrala 12 251 41 66 i n.r wew.110
 • Tomasz Wątroba – obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) tel.692-709-588 

REFERAT WSPÓŁPRACY, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I PROMOCJI

Edyta Trojańska – Urbanik - kierownik referatu

poddasze pok.48 ; tel.12 288-81-42 lub 12 251 41 66 i nr. wew.142

 • Jagoda Michalik 12 288-81-43  lub 12 251 41 66 i nr wew.143, Waldemar Matuszyk-Strefy Rekreacji Zarabie I i Zarabie II,

REFERAT OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Karol Surma - kierownik referatu

Budynek OSP w Gdowie, Gdów 1155 piętro II  pok.20 ; tel.12 391 55 53

 • Marcin Mrozowski - sprawy obronne i wojskowe, zarządzanie kryzysowe, informacje niejawne pok.20 ; tel.12 391 55 53

BIURO RADCÓW PRAWNYCH URZĘDU GMINY

 • Sebastian Skrzyszowski – radca prawny (koordynator) I piętro pok.34; tel.12  288-81-26  lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew.126
 • Joanna Skrzyszowska – radca prawny I piętro pok.34; tel. l2 288-81-26  lub centrala 12 251 41 66 i n.r wew.126

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DLA MIESZKAŃCÓW

 • parter pok.6; (informacja dotycząca godzin otwarcia PUNKTU:  12 288-81-46 tel. centrala 12 251 41 66 i nr. wew.146

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

 • partek pok. 9; (informacja na temat godzin otwarcia PUNKTU: tel. 784-960-076)