Zwierzęta

Zezwolenie na utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną

Osoby ubiegające się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną na terenie Gminy Gdów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 638) prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną dostępny jest w w belce: Urząd na skróty / rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska

Zwierzęta bezdomne

Zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt zwierzętami bezdomnymi  nazywamy zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Jeżeli na terenie Gminy Gdów wałęsa się zwierzę, które jest zagubione i  nie ma właściciela należy powiadomić o tym fakcie pracowników UG Gdów. W momencie, gdy dany mieszkaniec wyraża chęć przygarnięcia takiego zwierzęcia może ubiegać się o dofinansowanie do zabiegu weterynaryjnego (sterylizacji lub kastracji) wykonanego na bezdomnym zwierzęciu.

Na terenie Gminy Gdów trwa akcja bezpłatnego czipowania zwierząt dla mieszkańców gminy. W tym celu należy się skontaktować z pracownikami Urzędu Gminy.