Zezwolenia-napoje alkoholowe

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży.

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej "organem zezwalającym”.
Ustawodawca wyodrębnił trzy rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydawanych na podstawie pisemnego wniosku:
1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3. powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wniosek ten zawiera:
1. oznaczenie rodzaju zezwolenia,
2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
3. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
4. przedmiot działalności gospodarczej,
5. adres punktu sprzedaży,
6. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
2. zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Omawiane zezwolenia organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 – 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podlega opłacie.

Opłatę wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Opłaty te dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani  do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Opłaty, o których mowa powyżej przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych  w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.