Wywóz nieczystości ciekłych

I. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych


Urząd Gminy w Gdowie  - Karta Informacyjna


Nazwa sprawy : Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Kartę nadzoruje: Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Opis sprawy : O zezwolenie ubiega się przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gdów
Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.
Zezwolenie cofa się w przypadku gdy przedsiębiorca, który je uzyskał nie wypełnia określonych w nim warunków (pomimo uprzedniego wezwania).

 Kogo dotyczy : Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Wymagane dokumenty      

Załączniki:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 • dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu przedsiębiorcy,
 • dowody potwierdzające spełnienie wymogów Uchwały Nr XXXIII/233/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 2999 z dnia 24 kwietnia 2017 r.)
 • dokument potwierdzający, że przedsiębiorca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
 • dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez oczyszczalnię ścieków lub stację zlewną,
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania bazą transportową
 • dokumenty potwierdzające możliwość korzystania z pojazdów określonych we wniosku ( np. kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy dzierżawy, leasingu)
 • dokumenty dotyczące aktualnych badań technicznych pojazdów,
 • tytuł prawny do myjni lub umowę z podmiotem świadczącym takie usługi;

Formularz/wnioski do pobrania: 

Opłaty :

 • Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 107 zł.
 • 53,50 zł opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem
 • Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać (na konto: Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Gdowie Nr 97 8591 0007 0070 0100 1443 0039).

Jednostka/osoba odpowiedzialna: Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiskab pok. 7; tel.12-288-81-66 wew.111 lub 12-288-81-11

Miejsce składania dokumentów : Biuro Obsługi Mieszkańców
Termin załatwienia sprawy: W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy : Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Podstawa prawna :

 • 1. Art. 7 ust. 1 pkt 2 , ust. 6 oraz art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz.1297 z późn. zm.)
 • 2. Art. 35 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.)
 • 3. Uchwała  Nr XXXIII/233/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 2999 z dnia 24 kwietnia 2017 r.)

II . Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gdów:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie– Niegowić 90, 32-420 Gdów, tel. 12 251 40 95, 508-225-490
 • Firma Usługowo-Handlowa "DZIUN" Władysław Lupa - Niewiarów 4, 32-420 Gdów, tel. 605-695-793
 • Firma Transportowo-Usługowa "SPEC-TRANS" Jan Piotrowski - Bilczyce 115, 32-420 Gdów, tel. 606-393-039
 • Firma SKUNKS Piotr Zabdyr - Winiary 83, 32-420 Gdów, tel. 798-383-801
 • Marcisław Pietrzak Asenizacja - Pierzchów 17, 32-420 Gdów, tel. 692-359-776
 • Zakład Gospodarki Odpadami AGAWA Sp. z o.o. - Liplas 68, 32-420 Gdów, tel. 697-313-131
 • Usługi Asenizacyjne Grzegorz Leśniak - ul. Laskowa 40, 32-410 Dobczyce, tel. 502-562-243
 • Usługi Asenizacyjne Jerzy Żuławiński - ul. Jagiellońska 27, 32-410 Dobczyce, tel. 502-303-655
 • Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe Jan Palonek - Liplas 68, 32 - 420 Gdów, tel. 607-628-063
 • MIG ASENIZACJA Mariusz Wołek, Grzegorz Król s.c. - Olszowice Olszynowa 5, 32-040 Świątniki Górne, tel. 512-830-255
 • Usługi Asenizacyjne s.c. Konrad Dedio Natalia Zastawniak-Dedio - Kobylec 201, 32-740 Łapanów, tel. 606-357-444
 • Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gdowie - Gdów, 32-420 Gdów, tel. 12 251 40 10, 502-590-393

WYKAZ DO POBRANIA -POBIERZ


III.Sprawozdawczość podmiotów zajmujących się wywozem nieczystości ciekłych

 1. Karta sprawy sprawozdawczość
 2. Potwierdzenie wywozu-wzór
 3. Wykaz nieruchomości-odebrane nieczystosci ciekłe
 4. Wykaz właścicieli nieruchomości-umowy zawarte
 5. Wykaz właścicieli nieruchomosci-umowy które uległy rozwiązaniu lub wygasły
 6. Sprawozdanie nieczystosci ciekłe 2023-wzór