Wywóz nieczystości ciekłych

1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Karta Informacyjna 

Nazwa sprawy Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Kartę nadzoruje: Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Opis sprawy :O zezwolenie ubiega się przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gdów

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

Zezwolenie cofa się w przypadku gdy przedsiębiorca, który je uzyskał nie wypełnia określonych w nim warunków (pomimo uprzedniego wezwania).

Kogo dotyczy: Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Wymagane dokumenty / Załączniki:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 • dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu przedsiębiorcy,
 • dowody potwierdzające spełnienie wymogów Uchwały Nr XXXIII/233/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 2999 z dnia 24 kwietnia 2017 r.)
 • dokument potwierdzający, że przedsiębiorca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
 • dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez oczyszczalnię ścieków lub stację zlewną,
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania bazą transportową
 • dokumenty potwierdzające możliwość korzystania z pojazdów określonych we wniosku ( np. kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy dzierżawy, leasingu)
 • dokumenty dotyczące aktualnych badań technicznych pojazdów,
 • tytuł prawny do myjni lub umowę z podmiotem świadczącym takie usługi;

Formularz/wnioski do pobrania: Oświadczenie przedsiębiorcy,  Wniosek,

Opłaty:

 • Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 107 zł.
 • 53,50 złopłataskarbowazaprzedłużenieterminuważnościlubzmianęwarunkówwydanegozezwolenia, jeżelidotyczyrozszerzeniazakresudziałalnościobjętejzezwoleniem
 •  Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na konto: Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Gdowie Nr 97 8591 0007 0070 0100 1443 0039).

Jednostka/osoba odpowiedzialna Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

pok. 7; tel.12-251-42-66 wew.111 lub 12-251-04-95

Miejsce składania dokumentów :Biuro obsługi mieszkańców 

Termin załatwienia sprawy: W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Podstawa prawna

 1.  Art. 7 ust. 1 pkt 2 , ust. 6 oraz art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz.888)
 2.  Art. 35 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz.735)
 3. Uchwała NrXXXIII/233/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 2999 z dnia 24 kwietnia 2017 r.)

II . Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gdów:

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej - Gdów 406, 32-420 Gdów
 2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gdowie - Gdów, 32-420 Gdów
 3. Usługi Asenizacyjne Jerzy Żuławiński - ul. Jagiellońska 27, 32-410 Dobczyce
 4.  Firma Usługowo-Handlowa "DZIUN" Władysław Lupa - Niewiarów 4, 32-420 Gdów
 5. Usługi Asenizacyjne Grzegorz Leśniak - ul. Laskowa 40, 32-410 Dobczyce
 6. Firma Transportowo-Usługowa "SPEC-TRANS" Jan Piotrowski - Bilczyce 115, 32-420 Gdów
 7. Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe Jan Palonek Liplas 68, 32 - 420 Gdów
 8. Firma Skunks Piotr Zabdyr, Winiary 83, 32-420 Gdów

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Google Play

Interaktywna mapa gminy Gdów

Sprawdź