Karta Dużej Rodziny

Numery kontaktowe:

Karta Dużej Rodziny - pokój 4
12 288 96 40
 

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Gdów:

32-420 Gdów, Rynek 40

poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny oferuje możliwość korzystania z tańszych biletów na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną itp. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni, którzy przystąpili do programu zyskując prawo do posługiwania się logo „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Z karty może skorzystać każdy jej posiadacz w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby użyć karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. Kartę Dużej Rodziny przyznaje Wójt  Gminy Gdów na wniosek pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej. Aby ją otrzymać należy złożyć odpowiedni wniosek na: dzienniku podawczym UG Gdów w godzinach pracy urzędu (poniedziałek w godzinach: 8:30 – 18:00; wtorek, środa, czwartek w godzinach: 7:30 -15:30; piątek w godzinach: 7:30- 14:00).

Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty Dużej Rodziny, w szczególności:

  • 1) wniosek wypełniony na formularzu stanowiącym załącznik do karty usługi.
  • 2) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  • 3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej;
  • 4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • 5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko ma zostać umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, wskazującego rodzinę, w której dziecko zostało umieszczone;
  • 6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka) – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.