Sytuacje kryzysowe

Podłożenie lub znalezienie ładunku wybuchowego

Osoba, która powzięła wiadomość o podłożeniu ładunku wybuchowego, albo zauważyła przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogący być ładunkiem wybuchowym, obowiązana jest natychmiast o tym powiadomić:
Komisariat Policji w Gdowie tel. 47-83-41-300 albo zadzwonić pod numer telefonu zgłoszeniowego policji tj. 997
a następnie powiadomić:

 • w godzinach pracy urzędu -Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 12 288 94 00, 
 • po godzinach pracy lub w dni wolne - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. alarmowy  600 367 430

Powiadamiając, należy podać:
miejsce i opis przedmiotu zlokalizowanego w pomieszczeniach budynku, który może być ładunkiem wybuchowym, z zaznaczeniem czy został wskazany przez zgłaszającego czy też wykryty przez inne osoby swoje nazwisko oraz numer telefonu, z którego prowadzimy rozmowę z Policją, celem uzyskania od Policji potwierdzenia przyjętego zawiadomienia oraz nazwiska funkcjonariusza przyjmującego zawiadomienie.

Przesyłka zawierająca substancję o nieustalonym składzie
Osoba, która zetknęła się z przesyłką zawierającą jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej (proszku, bloku, galarety itp.) lub płynnej powinna po jej otrzymaniu natychmiast wykonać n/w czynności:

 1.  Pozostać na miejscu (nie przemieszczać się o ile nie wymaga tego sytuacja)
 2.  Nie naruszać zawartości przesyłki: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać ograniczyć ruch powietrza w pomieszczeniu poprzez wyłączenie systemu wentylacji zamknięcie okien i drzwi.
 3.  Podjąć próbę ustalenia nadawcy i odbiorcy niniejszej przesyłki i w porozumieniu z nimi podjąć działania zmierzające do ustalenia jej rzeczywistej zawartości.
 4.  Całą zawartość przesyłki umieścić w hermetycznym pojemniku przeciwchemicznym /zakręcanym słoiku/ lub worku plastikowym; zamknąć go i zakleić taśmą lub plastrem.
 5.  Dokładnie umyć ręce.
 6.  Zaklejony pojemnik lub worek umieścić w drugim worku; zamknąć go i zakleić.
 7.  Ponownie dokładnie umyć ręce.

Jeżeli ustalenie zawartości przesyłki jest niemożliwe i nie można nawiązać kontaktu z osobami wymienionymi w pkt.3 – natychmiast powiadomić: policję na jeden z niżej podanych numery telefonów: Komisariat Policji w Gdowie tel. 47-83-41-300 albo zadzwonić pod numer telefonu zgłoszeniowego policji tj. 997 albo zadzwonić pod numer telefonu zgłoszeniowego policji tj. 997
a ponadto:

 1.  Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Wieliczce – tel. 12 383 47 27
 2.  w razie potrzeby Straż Pożarną – tel. 998  lub 112

Zagrożenie promienitwórcze

Wypadki radiologiczne mogą zdarzyć się wszędzie tam, gdzie materiały radioaktywne są używane, składowane lub transportowane. Ponadto mogą one mieć miejsce w elektrowniach jądrowych, szpitalach, uniwersytetach, laboratoriach badawczych, w zakładach przemysłowych, na głównych drogach, liniach kolejowych oraz w stoczniach.
Materiały radioaktywne są niebezpieczne z powodu szkodliwego oddziaływania niektórych typów promieniowania na komórki ciała. Im dłużej dana osoba jest narażona na promieniowanie, tym większe jest zagrożenie. Są trzy czynniki, które minimalizują oddziaływanie promieniowania na twoje ciało: odległość, osłona oraz czas.
Odległość - im większa pomiędzy Tobą a źródłem promieniowania - tym mniejszą dawkę promieniowania otrzymasz. W razie poważnych awarii jądrowych władze prawdopodobnie będą wzywać do ewakuacji, aby oddalić się od źródła promieniowania.
Osłona - podobnie jak odległość - im bardziej ciężkie i gęste materiały pomiędzy Tobą a źródłem promieniowania - tym lepiej. Właśnie dlatego w czasie wypadków radiologicznych władze będą zalecać pozostawienie wewnątrz pomieszczeń. W niektórych przypadkach ściany Twojego domu będą wystarczającym zabezpieczeniem.
Czas - w większości przypadków natężenie promieniowania szybko maleje. Ograniczenie czasu przebywania w zasięgu promieniowania zmniejszy wielkość pochłoniętej dawki promieniowania. Po wystąpieniu wypadków radiologicznych lokalne władze będą monitorować wszystkie przypadki pojawienia się promieniowania i określać, kiedy minie zagrożenie.
Przed zagrożeniem radiacyjnym
Na wypadek katastrofy miej przygotowane następujące rzeczy:

 •  latarkę z zapasowymi bateriami
 •  przenośne radio bateryjne z zapasowymi bateriami
 •  apteczkę i podręcznik pierwszej pomocy
 •  alarmowy zapas żywności i wody
 •  zapas worków do przechowywania żywności
 •  otwieracz do konserw
 •  solidne obuwie

Bądź przygotowany do ewakuacji lub schronienia się w swoim domu.

 • Opracuj plan komunikowania się na wypadek zagrożenia. Przygotuj plan oraz sposoby powrotu do domu członków rodziny, jeżeli w czasie wystąpienia zagrożenia są rozdzieleni (realna możliwość w ciągu dnia, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole). Poproś krewnych lub znajomych, zamieszkałych w innych miejscowościach, aby służyli jako miejsce kontaktu dla Twojej rodziny.
 • Upewnij się, czy wszyscy członkowie Twojej rodziny znają nazwisko, adres i nr telefonu osoby kontaktowej.
 • Jeśli prowadzisz samodzielne gospodarstwo rolne, zastanów się nad zabezpieczeniem paszy dla zwierząt hodowlanych, ujęć wody pitnej oraz pomieszczeń dla nich.

W czasie zagrożenia radiacyjnego

 1. zachowaj spokój:
 2.  nie każdy wypadek, związany z wydostaniem się substancji promieniotwórczej jest dla Ciebie niebezpieczny
 3. wypadek może dotyczyć tylko terenu zakładu (elektrowni atomowej) i może nie powodować żadnych zagrożeń zewnętrznych
 4. uważnie i stale słuchaj radia, oglądaj telewizję ogólnokrajową lub lokalną. Komunikaty określą charakter wypadku, stopień zagrożenia oraz jego zasięg i szybkość rozprzestrzeniania się - wykonaj zalecenia wynikające z komunikatów.gdy powracasz do miejsca schronienia z zewnątrz:
 5. weź prysznic, zmień buty i odzież
 6. schowaj do plastikowej torby rzeczy noszone na zewnątrz i szczelnie je zamknij.
 7. jeśli otrzymasz polecenie ewakuacji, wykonuj je niezwłocznie, według zaleceń władz (służb ratowniczych):
 8. nasłuchuj w radiu i telewizji komunikatów o drogach ewakuacji, tymczasowych schronach i sposobach postępowania
 9.  zabierz przygotowane na ewakuację rzeczy

Pamiętaj o swoich sąsiadach, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach, starszych lub niepełnosprawnych osobach.

W wypadku zaniechania ewakuacji, pozostań w domu:

 1.  zabezpiecz i pozamykaj okna i drzwi
 2.  wyłącz klimatyzację, wentylację, ogrzewanie nawiewowe itp.
 3.  miej przy sobie cały czas włączone radio bateryjne
 4.  zamknij (uszczelnij) zasuwy piecowe i kominowe
 5.  udaj się do piwnicy lub innych pomieszczeń poniżej powierzchni gruntu
 6.  pozostań wewnątrz pomieszczeń do czasu, aż władze (służby ratownicze) ogłoszą, że jest bezpiecznie
 7.  jeśli musisz wyjść na zewnątrz, zakryj usta i nos mokrym ręcznikiem.
 8. bądź przygotowany do ewakuacji lub schronienia się na dłuższy czas w domu.
 9. ukryj inwentarz i nakarm go przechowaną w zamknięciu paszą.
 10.  nie używaj telefonu, jeśli nie jest to konieczne. Linie telefoniczne są niezbędne dla akcji ratowniczej.
 11. Przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach lub lodówce:
 12. niezabezpieczoną żywność przed schowaniem dokładnie opłucz
 13. zrezygnuj ze spożywania owoców, warzyw i wody z niepewnych źródeł.

dalej postępuj zgodnie z zaleceniami określonymi przez władze, służby ratownicze) do czasu odwołania zagrożenia skażeniem promieniotwórczym

Po odwołaniu zagrożenia radiacyjnego

 1. opuść ukrycie i w razie najmniejszych podejrzeń o skażeniu poddaj siebie i rodzinę zabiegom sanitarnym.
 2. unikaj spożywania żywności z Twojego ogrodu oraz mleka od Twoich krów i kóz, dopóki nie będą zbadane przez lokalny urząd sanitarny.
 3. w przypadku zarządzenia ewakuacji zabierz ze sobą najcenniejsze rzeczy, odzież, dokumenty i produkty żywnościowe.
 4.  zabezpiecz mieszkanie.

Atak terrorystyczny, akt wandalizmu, rozruchy uliczne

W przypadku ataku terrorystycznego (napadu na obiekt z użyciem broni, noża, ładunku wybuchowego lub innego niebezpiecznego narzędzia) należy:

 • w pełni podporządkować się wezwaniom napastników
 •  nie prowokować ich do użycia siły lub broni
 •  nie wykonywać gwałtownych ruchów, zachowywać się spokojnie, a o każdym zamiarze zmiany miejsca lub położenia (o ile jest to konieczne) uprzedzać napastników
 • nie ulegać panice (nie krzyczeć, nie płakać, nie histeryzować)
 •  nie atakować napastników (poza oczywistymi przypadkami posiadania fizycznej lub liczebnej przewagi, kiedy środki posiadane przez napastnika nie mogą spowodować większych szkód, zwłaszcza dla życia i zdrowia interweniujących osób)
 •  nie wpatrywać się uporczywie w napastników, unikać ich wzroku
 •  wszystkie polecenia i czynności napastników wykonywać posłusznie i spokojnie, nie wykazując jednak zbytniej gorliwości – robić tylko to czego żądają
 •  zajmować w miarę możliwości miejsca poza strefą działania napastników i poza drogami ich przemieszczania się, zwłaszcza odwrotu, wykorzystując wszelkie możliwe zasłony
 •  w rakcie napadu próbować wezwać pomoc (np. wysyłając SMS z telefonu kom. na nr 112, lub informując rodzinę), o ile nie wiąże się to z ryzykiem zauważenia przez napastników
 •  w przypadku szturmu na obiekt antyterrorystów, pozostać na miejscu, chronić cały czas twarz (drogi oddechowe), pierś i brzuch, a ręce trzymać splecione na karku
 •  starać się zapamiętać możliwie jak najwięcej szczegółów dot. wyglądu, zachowania się napastników oraz przebiegu akcji
 •  w przypadku wycofania się napastników, do czasu przybycia policji, nie wychodzić z obiektu i nie dotykać pozostawionych przez nich przedmiotów.

W przypadku aktów wandalizmu i rozruchów ulicznych należy:

 • zawiadomić kierownictwo gminy i policję;
 •  zamknąć wszystkie pomieszczenia (drzwi i okna) i nikogo nie wypuszczać (wpuszczać) do czasu uspokojenia sytuacji;
 •  obserwować teren i analizować stan zagrożenia
 • przygotować domowników do zapobieżenia skutkom tych ataków np. do gaszenia pożaru w zarodku, zapobieżenia grabieżom itp.

Zagrożenie powodziowe
Procedury postępowania w przypadku zagrożenia powodziowego
Komunikat o stanie wody i zagrożeniu może być przekazywany za pomocą lokalnych środków masowego przekazu, obwieszczeń, komunikatów, na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób przyjęty w naszej gminie. Już w chwili wystąpienia zagrożenia powodziowego powinno się odpowiednio przygotować na wypadek powodzi.
W tym celu należy:

 • przenieść na górne kondygnacje dokumentację, sprzęt i wartościowe mienie znajdujące się w piwnicach lub na parterze zagrożonych obiektów
 • usunąć z zagrożonego terenu samochody, maszyny rolnicze oraz inny sprzęt, który w wyniku zalania wodą może ulec zniszczeniu
 • usunąć zwierzęta domowe i gospodarskie które mogą być narażone na utonięcie w wyniku fali powodziowej
 • usunąć i zabezpieczyć płody rolne zgromadzone w magazynach narażonych na zalanie
 • zgromadzić niezbędne zapasy nie psującej się żywności, niezbędną ilość czystej wody, latarki, świece, zapasowe baterie (w czasie powodzi mogą nie funkcjonować wodociągi i kanalizacja)
 • w razie potrzeby wyłączyć zasilanie obiektu w media (prąd, gaz, wodę)
 •  przygotować worki z piaskiem w celu zabezpieczenia drzwi wejściowych i okien piwnicznych
 •  mieć włączone radio (najbezpieczniej tranzystorowe na baterie) na częstotliwość lokalnej stacji, w celu bieżącego śledzenia komunikatów o zagrożeniu powodziowym i sposobach postępowania
 •  przygotować sprzęt pływający (o ile takowy posiadamy), utrzymywać go w sprawności i wykorzystywać wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia lub innych uzasadnionych okolicznościach;
 •  podczas powodzi stosować się do poleceń prowadzących akcję ratunkową.

Postępowanie w przypadku pożaru
W razie wybuchu pożaru każdy, kto pierwszy zauważy pożar, ma obowiązek zaalarmować wszelkimi dostępnymi środkami osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, następnie natychmiast powiadomić:

 1.  Straż Pożarną tel. alarmowy 998 lub 47 831 77 11, 47 831 77 13
 2.  jeśli zachodzi taka potrzeba to także Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub Policję tel. 997Numer alarmowy w/w służb to 112
 3. (numer alarmowy Centrum Powiadamiania ratunkowego – można dzwonić z każdego telefonu) ,
 4. następnie w pierwszej kolejności:
 •  zorganizować ewakuację ludzi z zagrożonego pożarem miejsca lub obiektu
 • w drugiej kolejności po analizie sytuacji:
 • wyłączyć prąd i gaz
 • zamknąć okna, drzwi i wyłączyć urządzenia wentylacyjne
 • przystąpić dogaszenia pożaru jeśli jest w zarodku

UWAGA: W przypadku odcięcia drogi ewakuacji, z któregoś z pomieszczeń należy uszczelnić jego drzwi. Można w tym celu posłużyć się np.: namoczonymi ręcznikami, umieszczając je zwłaszcza przy dolnej szczelinie drzwi. Będzie to stanowić dobrą ochronę przed przedostawaniem się trującego dymu do środka.

Osoby uczestniczące w gaszeniu pożaru powinny poruszać się w pozycji pochylonej z powodu gromadzenia się gazów pożarowych w górnych partiach pomieszczeń. Każdy objaw wpływu pożaru na uczestników akcji gaśniczej przejawiający się występowaniem duszności, wymiotów lub innych następstw powinien być sygnałem do opuszczenia miejsca pożaru i udzielenia im pierwszej pomocy.

 • przystąpić do ewakuacji mienia /jeśli jest to możliwe/
 • w trzeciej kolejności w razie potrzeby powiadomić:
 • pogotowie energetyczne tel. alarmowy 991
 • pogotowie gazowe telefon alarmowy 992

Informacja o pożarze powinna zawierać następujące dane:

 •  co się pali
 •  gdzie się pali
 •  czy jest zagrożone życie ludzkie
 •  inne występujące zagrożenia
 •  nazwisko zgłaszającego
 •  numer telefonu z którego dokonano zgłoszenia.

Meldunek o pożarze powinien być nadany spokojnie i wyraźnie. Rozmowę zgłoszeniową przerywamy dopiero gdy odbierający meldunek potwierdzi jego przyjęcie.