Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko-przydomowa oczyszczalnia ścieków

        Karta Informacyjna                                                                        

Nazwa sprawy: Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko-przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Kartę nadzoruje: Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Opis sprawy: Zgłoszenia wymaga eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Z wnioskiem o przyjęcie zgłoszenia może wystąpić inwestor lub upoważniona przez niego osoba. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Prowadzący instalację obowiązany jest również przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji oraz o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych.

Parametry jakie powinny spełniać ścieki:

Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego poza obszarem aglomeracji, które będą wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, powinny spełniać normy określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych. Inwestor jest również zobowiązany do spełnienia wymogów Rozporządzeniem Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014r w sprawie warunków korzystania z wód regionu Górnej Wisły.

Mapa aglomeracji Gdów jest dostępna w załączniku do Uchwały Nr XXXIV/228/2020 Rady Gminy Gdów z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gdów. 

Kogo dotyczy: Osoby fizyczne zamierzające korzystać z instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek - zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód

2. Załączniki: Wymagane są następujące dokumenty (dane zawarte w projekcie przydomowej oczyszczalni):

 1. projekt techniczny przydomowej oczyszczalni ścieków zawierający  informację o:
 • - wielkości i rodzaju emisji (obliczenia ilości ścieków),
 • - rozwiązaniu technologicznym, obiekty oczyszczalni, rodzaj i zasięg  zamierzonego korzystania ze środowiska,
 1.  kserokopia mapy z naniesioną lokalizacją obiektów oczyszczalni i miejscem wprowadzenia oczyszczonych ścieków do ziemi lub wód;
 2. deklaracja właściwości użytkowych określająca stopień redukcji zanieczyszczeń, atesty lub certyfikat montowanej oczyszczalni ścieków;
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego przyjęcie budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane np. kserokopia zaświadczenia o braku wydania sprzeciwu do zgłoszenia budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków, decyzja budowlana;
 4. kserokopia dokumentacji techniczno-ruchowej przydomowej oczyszczalni ścieków;
 5. zaświadczenia z nadzoru wodnego PGW Wody Polskie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie urzą-dzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczysz-czonych z przydomowej  oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód,badanie geologiczne podłoża gruntowego określającego stopień  przepuszczalności gruntu oraz poziom zalegania wód gruntowych, w przypadku wprowadzania ścieków do ziemi (studnia chłonna, drenaż roz-sączający),
 6. w przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z dowodem  opłaty skarbowej  - 17 zł.

Wniosek zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3  na dobę,  wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego  w ramach zwykłego korzystania z wód

Opłaty:

1. od przyjęcia zgłoszenia w przypadku korzystania  z przydomowej oczyszczalni ścieków  na potrzeby  budynku mieszkalnego, podmiot jest zwolniony z opłaty skarbowej w wysokości 120 zł zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej.

2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać (na konto: Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Gdowie Nr 97 8591 0007 0070 0100 1443 0039).

Jednostka/osoba odpowiedzialna:  Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

pok. 11; tel.12-251-42-66 wew.111 lub 12-288-81-11

Miejsce składania dokumentów: Biuro obsługi mieszkańców

Termin załatwienia sprawy:  Do 30 dni od dnia zgłoszenia.

Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji.

Tryb odwoławczy:  W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

 1. Art. 152 i art. 153 oraz art. 378 ust. 3 pkt. 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.)
 2.  Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. , poz.775 z pózn.zm)
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz.U.z 2019r., poz.1510 )
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych. (Dz.U. z 2019r., poz. 1311)
 5. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023r., poz.2111.) art. 2 ust. 1 pkt. 2 oraz część I ust. 13