63.Sesja Rady Gminy Gdów

Informacje 21 marca 2023

20 marca br. odbyła się 62.Sesja Rady Gminy Gdów. Zgromadzeni  podjęli uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2023 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.

Ponadto, Rada Gminy podjęła uchwały:

  • w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego funkcji zarządcy drogi wojewódzkiej nr 967 dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 odc. 100 km + 335,36 – 1 + 598,79 (strona lewa) w m. Fałkowice, Gmina Gdów polegająca na budowie chodnika”,
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu,
  • w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej,
  • w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki KZN SIM Ziemia Krakowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin za rok 2022,
  • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gdów na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Marszowicach, oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy użytkowania,
  • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023,
  • w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gdów

oraz uchwały w sprawie:

  • zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cichawa w jego granicach administracyjnych - „Zmiana MPZP – Cichawa.2” i w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krakuszowice w jego granicach administracyjnych - „Zmiana MPZP – Krakuszowice.2”.

OBRADY 63. SESJI RADY GMINY GDÓW cz.1

OBRADY 63. SESJI RADY GMINY GDÓW cz.2Najnowsze artykuły