Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Gdów

Informacje 21 czerwca 2024

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) z w o ł u j ę IV Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 27 czerwca 2024 r. tj. czwartek o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
3. Przyjęcie Protokołu z I Sesji Rady Gminy Gdów.
4. Przyjęcie Protokołu z II Sesji Rady Gminy Gdów.
5. Przyjęcie Protokołu z III Sesji Rady Gminy Gdów.
6. Wystąpienie członka Zarządu Powiatu Wielickiego.
7. Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
8. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
10. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Gdów na 2024 r.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Zręczycach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym i nabycie poprzez zamianę nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gdów wkładu niepieniężnego do KZN SIM Ziemia Krakowska sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Zręczycach, Gmina Gdów.
16. Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
17. Oświadczenia i komunikaty.
18. Zakończenie obrad.                                                               

 

            Przewodnicząca Rady

            Dominika Linczowska


Najnowsze artykuły

InformacjeOświataInwestycje i infrastruktura 17 lipca 2024

Podglądamy rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bilczycach