Zawiadomienie

Informacje 13 maja 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 13 maja 2021 r. o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze)z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.

2.Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

3.Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.

4.Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).

5.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2021 r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/224/2020 Rady Gminy Gdów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gdów w jego granicach administracyjnych – OBSZAR B w zakresie niektórych ustaleń tekstowych planu.

10.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Fałkowicach.

11.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.

12.Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.

13.Oświadczenia i komunikaty.

14.Zakończenie obrad.

Sesja odbędzie się z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa oraz sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Zawała


Najnowsze artykuły

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT

InformacjeInwestycje i infrastruktura 19 lipca 2024

Trwa termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Gdowie