Zawiadomienie

Informacje 26 maja 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XL Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 27 maja 2021 r. tj. czwartek o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze)

 

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
3. Przyjęcie Protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Gdów.
4. Przyjęcie Protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Gdów
5. Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gdów wotum zaufania.
a) Omówienie przez Wójta Gminy Gdów Raportu o stanie Gminy Gdów na dzień 31 grudnia 2020r. .
b.) Przedstawienie opinii komisji stałych na temat Raportu.
c.) Debata.
d.) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gdów wotum zaufania.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2020 r.
a) Przedłożenie Radzie Gminy przez Wójta Gminy sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2020 r. wraz z Informacją o stanie mienia Gminy Gdów oraz Sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
b.) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2020 r. przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
c.) Przedstawienie Radzie Gminy uchwały Kolegium RIO w sprawie zaopiniowania sprawozdań z wykonania budżetu za 2020 r.
d.) Przedstawienie opinii komisji stałych na temat Sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2020 r. wraz z Informacją o stanie mienia Gminy Gdów.
e.) Dyskusja.
f.). Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gdów z tytułu wykonania budżetu Gminy Gdów za 2020 r.
a.) Przedstawienie wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gdów z tytułu wykonania budżetu Gminy Gdów za 2020 r.
b.) Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady uchwały Kolegium RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gdów odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Gdów za 2020 r.
c.) Przedstawienie opinii komisji stałych.
d.) Dyskusja
e.) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gdów z tytułu wykonania budżetu Gminy Gdów za 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2020 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Gdów na lata 2021 – 2030.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  sołectwa Gdów w jego granicach administracyjnych – OBSZAR B w zakresie niektórych  ustaleń tekstowych planu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gdów do realizacji rządowego Programu „ Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” –  edycja 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na działalność Wójta Gminy Gdów za bezzasadną.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną.
22. Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
23. Oświadczenia i komunikaty.
24. Zakończenie obrad.

Sesja odbędzie się z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa oraz sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.

                                                                    Wiceprzewodniczący Rady
                                                                             Jan Zawała


Najnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastrukturaSport 22 lipca 2024

794 000 zł dofinansowania na modernizację boisk "ORLIK" w Gdowie i Niegowici

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT