Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Informacje 16 lipca 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 22 lipca 2021 r. o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze)

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
3. Przyjęcie Protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Gdów.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/224/2020 Rady Gminy Gdów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gdów na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gdów.
15. Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
16. Oświadczenia i komunikaty.
17. Zakończenie obrad.

Sesja odbędzie się z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa oraz sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.

                                                                                                 Przewodniczący Rady         
                                                                                                     Tadeusz Ciężarek


Najnowsze artykuły

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT

InformacjeInwestycje i infrastruktura 19 lipca 2024

Trwa termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Gdowie