Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Informacje 05 listopada 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 12 listopada 2021 r. o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze)

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
3. Przyjęcie Protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Gdów.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/224/2020 Rady Gminy Gdów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gdów w latach 2021 – 2026 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stryszowa w jego granicach administracyjnych - obszar „Stryszowa-1”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiatowice w jego granicach administracyjnych - obszar „Wiatowice-1”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zagórzany w jego granicach administracyjnych - obszar „Zagórzany-1”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zalesiany w jego granicach administracyjnych - obszar „Zalesiany-1”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Gdów.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen, opłaty dodatkowej i manipulacyjnej za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich, których organizatorem jest Gmina Gdów.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gdów.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Gdów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Gminy Gdów.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowej Rady Gminy Gdów.
26. Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
27. Oświadczenia i komunikaty.
28. Zakończenie obrad.

Sesja odbędzie się z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa oraz sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.

                                                                                                                   Przewodniczący Rady         
                                                                                                                     Tadeusz CiężarekNajnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastrukturaSport 22 lipca 2024

794 000 zł dofinansowania na modernizację boisk "ORLIK" w Gdowie i Niegowici

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT