Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Informacje 03 grudnia 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 9 grudnia 2021 r. o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze)

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
3. Przyjęcie Protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Gdów.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/224/2020 Rady Gminy Gdów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wielickiemu.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cichawa w jego granicach administracyjnych, dla obszaru „Cichawa.3”.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Gdowie oraz nadania mu statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Gdowie oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.
16. Informacja Wójta Gminy Gdów o analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń.
17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gdów o analizie oświadczeń majątkowych radnych Gminy Gdów za 2020 r.
18. Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
19. Oświadczenia i komunikaty.
20. Zakończenie obrad.

Sesja odbędzie się z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa oraz sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.

                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                              Tadeusz CiężarekNajnowsze artykuły

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT

InformacjeInwestycje i infrastruktura 19 lipca 2024

Trwa termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Gdowie