Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Gdów

Informacje 10 maja 2024

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) z w o ł u j ę II Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 16 maja 2024 r. tj. czwartek o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze) z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
2.Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
3.Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
4.Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
5.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6.Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gdów wotum zaufania.

 • a)Omówienie przez Wójta Gminy Gdów Raportu o stanie Gminy Gdów na dzień 31 grudnia 2023 r.
 • b)Debata.
 • c)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gdów wotum zaufania.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2023 r.

 • a)Przedłożenie Radzie Gminy przez Wójta Gminy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2023 r. wraz z Informacją o stanie mienia Gminy Gdów oraz Sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
 • b)Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2023 r.
 • c)Przedstawienie Radzie Gminy uchwały Kolegium RIO w sprawie zaopiniowania sprawozdań z wykonania budżetu za 2023 r.
 • d)Dyskusja.
 • e)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2023 r.

9.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gdów z tytułu wykonania budżetu Gminy Gdów za 2023 r.

 • a)Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gdów z tytułu wykonania budżetu Gminy Gdów za 2023 r.
 • b)Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady uchwały Kolegium RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gdów odnośnie absolutorium   dla Wójta Gminy Gdów za 2023 r.
 • c)Dyskusja.
 • d)Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gdów z tytułu wykonania budżetu Gminy Gdów za 2023 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Komisji Rewizyjnej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
13.Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Komisji Infrastruktury Społecznej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.
19.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.
20.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
21.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
22.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
23.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Społecznej.
24.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Społecznej.
25.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Społecznej.
26.Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
27.Oświadczenia i komunikaty.
28.Zakończenie obrad.                        

                                              Przewodnicząca Rady

                                              Dominika Linczowska


Najnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastrukturaSport 22 lipca 2024

794 000 zł dofinansowania na modernizację boisk "ORLIK" w Gdowie i Niegowici

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT