Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Gdów

Informacje 14 stycznia 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XLIX Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 20 stycznia 2022 r. o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze)

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Gdów.

4. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Gdów.

5. Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.

6. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).

7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2022 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/379/2021 Rady Gminy Gdów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gdów do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gdów do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

14. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Gdów, ustalenia na rok 2022 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinasowanie jest przyznawane.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen, opłaty dodatkowej i manipulacyjnej za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich, których organizatorem jest Gmina Gdów.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gdów.

18. Informacja o realizacji Planu Pracy Rady Gminy Gdów w roku 2021.

19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie w przyjęcia Planu pracy Rady Gminy Gdów na rok 2022.

20. Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.

21. Oświadczenia i komunikaty.

22. Zakończenie obrad.

Sesja odbędzie się z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa oraz sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.

                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                               Tadeusz CiężarekNajnowsze artykuły

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT

InformacjeInwestycje i infrastruktura 19 lipca 2024

Trwa termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Gdowie