Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Gdów

Informacje 18 lutego 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję L Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 24 lutego 2022 r. o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze)

z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
2.    Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
3.    Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Gdów.
4.    Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
5.    Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
6.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2022 r.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Gdów na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Nieznanowicach.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gdów w jego granicach administracyjnych- Obszar B.
13.    Podjęcie w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gdów – „Zmiana studium UCPE.3”.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gdów do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Gdowie poprzez likwidację Filii w Winiarach Przedszkola Samorządowego w Gdowie oraz utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
16.    Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gdów za  rok 2021.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w ramach projektu pn. ,,Wymiana starych kotłów, pieców w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Gdów na nowe urządzenia grzewcze na gaz - etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na terenie Gminy Gdów.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gdów.
19.    Przyjęcie raportu z wykonania zadań realizowanych w roku 2021 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 określonych Uchwałą Nr XXXIV/229/2020 Rady Gminy Gdów z dnia 29 grudnia 2020 roku.
20.    Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Gdów za rok 2021.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Gdów na 2022 rok.
22.    Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
23.    Oświadczenia i komunikaty.
24.    Zakończenie obrad.

Sesja odbędzie się z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa oraz sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.

                                                                                               Przewodniczący Rady         
                                                                                                  Tadeusz CiężarekNajnowsze artykuły

InformacjeOświataInwestycje i infrastruktura 17 lipca 2024

Podglądamy rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bilczycach