Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gdów

Informacje 25 marca 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję  LI Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 31 marca 2022 r. o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze) z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
2.Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
3.Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Gminy Gdów.
4.Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
5.Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
6.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Gdowie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Gdów uprawnień do ustanowienia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Gdowie.
10.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Gdów".
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2022.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin za rok 2021.
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 -2024.
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2022 r.
17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości diet  dla sołtysów z terenu Gminy Gdów.
19.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej.
20.Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
21.Oświadczenia i komunikaty.
22.Zakończenie obrad.

Sesja odbędzie się z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa oraz sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.

     Przewodniczący Rady
Tadeusz Ciężarek

                                                                                                                                                                                                                                            
                                                        


Najnowsze artykuły

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT

InformacjeInwestycje i infrastruktura 19 lipca 2024

Trwa termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Gdowie