Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gdów

Informacje 03 czerwca 2022

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)z w o ł u j ę LIII Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 9 czerwca 2022 r. tj. czwartek o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze) z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
2.  Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
3.  Przyjęcie Protokołu z LII Sesji Rady Gminy Gdów.
4.  Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
5.  Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
6.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gdów wotum zaufania.
a)  Omówienie przez Wójta Gminy Gdów Raportu o stanie Gminy Gdówna dzień 31 grudnia 2021 r.
b)  Przedstawienie opinii komisji stałych na temat Raportu.
c)  Debata.
d)  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gdów wotum zaufania.
9.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2021 r.
a)  Przedłożenie Radzie Gminy przez Wójta Gminy sprawozdania finansowego
     oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2021 r. wraz z Informacją o stanie mienia Gminy Gdów oraz Sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
b)  Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2021 r. przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
c)  Przedstawienie Radzie Gminy uchwały Kolegium RIO w sprawie zaopiniowania sprawozdań z wykonania budżetu za 2021 r.
d)  Przedstawienie opinii komisji stałych na temat Sprawozdania finansowego
     oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2021 r.  wraz z Informacją o stanie mienia Gminy Gdów.
e)  Dyskusja.
f)   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2021 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gdów z tytułu wykonania budżetu Gminy Gdów za 2021 r.
a)  Przedstawienie wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gdów z tytułu wykonania budżetu Gminy Gdów za 2021 r.
b)  Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady uchwały Kolegium RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gdów odnośnie absolutorium   dla Wójta Gminy Gdów za 2021 r.
c)  Przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Infrastruktury Społecznej.
d)  Dyskusja.
e)  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gdów z tytułu wykonania budżetu Gminy Gdów za 2021 r.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2022 r.
12.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Gdów za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Fałkowice - obszar „Fałkowice - 3”.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Jaroszówka - obszar „Jaroszówka - 1”.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Klęczana w jego granicach administracyjnych - obszar „Klęczana - 1”.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pierzchów w jego granicach administracyjnych - obszar „Pierzchów - 2”.
19.  Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Wieniec - obszar „Wieniec-2”.
20.  Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
21.  Oświadczenia i komunikaty.
22.  Zakończenie obrad.


                                                                                                               Przewodniczący Rady         
                                                                                                                   Tadeusz Ciężarek

 

 


 


Najnowsze artykuły

InformacjeWydarzenia 06 grudnia 2023

Gminny Konkurs „ADVENTSKALENDER”

InformacjeInwestycje i infrastruktura 27 listopada 2023

Przetarg na budowę przyszkolnej hali sportowej w Wiatowicach ogłoszony

InformacjeKulturaWydarzenia 03 grudnia 2023

Wioska Świętego Mikołaja w Gdowie