Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gdów

Informacje 19 sierpnia 2022

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) z w o ł u j ę  LV Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 25 sierpnia 2022 r. tj. czwartek o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze)

z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
2.Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
3.Przyjęcie Protokołu z LIV Sesji Rady Gminy Gdów.
4.Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
5.Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
6.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2022 r.
9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
10.Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  za 2021 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca i regulaminu prowadzenia handlu w piątki  i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
13.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gdów.
14.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów.
15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie obowiązków przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Gdowie.
16.Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
17.Oświadczenia i komunikaty.
18.Zakończenie obrad.

                                                                                                         Przewodniczący Rady  Tadeusz Ciężarek                                                                                                                                                                         
                            


Najnowsze artykuły