Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gdów

Informacje 24 października 2022

Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) z w o ł u j ę LVII Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 27 października 2022 r. tj. czwartek o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze) z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
2.  Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
3.  Przyjęcie Protokołu z LVI Sesji Rady Gminy Gdów.
4.  Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
6.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2022 r.
9.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  na 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej  za podstawę do obliczenia podatku leśnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdowie.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Książnice w jego granicach administracyjnych - obszar „Książnice - 1”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Marszowice- obszar „Marszowice - 2”.
16. Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
17. Oświadczenia i komunikaty.
18. Zakończenie obrad.

                                                       Przewodniczący Rady                   

                                                          Tadeusz Ciężarek

 


Najnowsze artykuły

Informacje 30 listopada 2023

Wolne stanowisko pracy-asystent rodziny

InformacjeSport 30 listopada 2023

Spotkanie z mistrzem